Forskningsprosjekt

Multinational Capability Development Campaign 2015-18 (MCDC )

2013 - 2017 (Pågående) Prosjektnummer: -

Prosjektets formål er å bidra til at det utvikles og valideres nye konsepter som møter Forsvarets behov samt aktivt å bidra til at disse kommer Forsvaret til nytte.

Norge er en av totalt 23 partnere i MCDC, som er et USA-ledet multinasjonalt samarbeid innenfor militær kapabilitetsutvikling. Den overordnede hensikten er å utvikle og validere nye konsepter og kapabiliteter («non-material solutions») for å øke den operative effekten til en multinasjonal koalisjonstyrke. MCDC er en av de viktigste arenaene for flernasjonal forsvarsrettet konseptutvikling, og deltakelse i MCDC er slik et viktig element i den norske småstatsstrategien til konseptutvikling. MCDC gir god innsikt i felles utfordringer og er en god arena for å samarbeide om å løse disse på en kosteffektiv måte.

Finansieringskilde

Forsvarsdepartementet