Forskningsprosjekt

Developmentality and the anthropology of partnership (DevAnt)

2017 - 2020 (Pågående)

Partnerskapsbegrepet er sentralt for hvordan internasjonal bistand organiseres. Dette prosjektet vil studere partnerskapsbegrepet i teori og praksis.

Prosjektet vil gi spesiell oppmerksomhet til nylige endringer og utfordringer tilknyttet partnerskapsbegrepet, og fokusere på hva partnerskap faktisk betyr for de som er ansvarlig for å operasjonalisere det i praksis.

Empirisk vil prosjektet bygge på etnografisk feltarbeid i Etiopia for å utforske partnerskapsdynamikker på forskjellige nivå og med forskjellige aktører. Prosjektet vil beskrive og analysere partnerskapsbegrepets kontekstuelle endringene og effekter på forskjellige nivåer.

Gjennom detaljerte empiriske studier så vil prosjektet se på de lokale og kontekstuelle gjengivelsene av global styring og transnasjonal flyt slik dette medieres gjennom partnerskap i praksis, og i hvilken grad dette involverer maktmekanismer av tvang eller motstand.

Program

Unge forskertalenter