Hopp til innholdet

Hopp til hovedmeny

Hopp til Søk

Hopp til sidemeny

NUPI
 
 

Nina Græger

 
 

Nina Græger [Seniorforsker]

Nina Græger
E-post:
ngSPAMFILTER@nupi.no
Direkte:
Mobil:
918 48 675
Postadresse:
Pb 8159 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse:
C.J. Hambros plass 2 D

application/pdf (235,28 kB)
Image
 

Nyheter
[2014-09-02]
Presenterte innlegg på konferansen "NATO After the Wales Summit", i Cardiff, UK.
[2014-06-18]
Presenterte innlegg på konferansen "Trends and Threats: NATO in the 21st Century", Københavns Universitet.
[2014-06-01]
Presenterte innlegg på roundtable om European security challenges ved Polish Institute of International Affairs i Warszawa.
[2013-09-18-20]
Presenterte paper om "EU foreign policy leadership and EU-NATO relations" på EISA Conference i Warszawa, Polen. I Warzawa deltok hun også på et rundebord om EU external action, der hun diskuterte anvendbarheten av praksis teori.
[2013-09-18-20]
Deltok på et Roundtable on the use of IR(theory) when studying EU external action: Learning by example?, og presenterte paperet ‘EU Foreign Policy Leadership in Practice: The Power of Informal Practices in EU NATO Co-operation’ på et panel om The Problem of Leadership in European Foreign Policy: Theoretical and Empirical Approaches på European International Studies Association (EISA) i Warszawa. En tidligere versjon av paperet ble presentert på ECPR General Conference i Bordeaux 5-7 september 2013.

Pågående forskning

Seniorforsker Nina Græger er tilknyttet NUPIs forskningsgruppe for utenrikspolitikk og diplomati. Hun forsker på europeisk sikkerhet, herunder NATO og CSDP, og transatlantiske relasjoner. Forsker også på norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, med særlig vekt på utviklingen i Forsvaret og offisersprofesjonen, samt internasjonale operasjoner.

For tiden jobber Græger med flere prosjekter der hun analyserer europeisk sikkerhet og samarbeidet mellom EU og NATO (EUPERFORM prosjektet), i hovedkvarter og i feltoperasjoner, med utgangspunkt i praksisteori. Resultatet av forskningen vil komme i bokform (Routledge), artikler og populærvitenskapelige publikasjoner. I tillegg studerer Græger med utviklingen i offisersprofesjonen, inkludert gender, samt energi og de bredere sikkerhetsspørsmålene (GR:EEN prosjektet).

Græger leder prosjektet ‘The Duty of Care: Protecting Citizens Abroad (DoC:Pro)’, som finansieres av SAMRISK II-programmet i Norges Forskningsråd. NUPI starter prosjektet januar 2015.

Hun leder Work Package 5 i GR:EEN (Global Reordering – Evolution through European Networks), et prosjekt finansiert av EU’s FP7 i perioden 2011 til 2015. 

Græger leder NUPIs forskning under EUPERFORM (The EU’s Performance in Multilateral Organisations).

Hun tok sin doktorgrad ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2007. Tittelen på Grægers avhandling er: Norsk forsvarsdiskurs 1990–2005: Internasjonaliseringen av Forsvaret .

NUPI-ansvarlig for det årlige  Militærmaktseminaret  .

Nina Græger er 1.amanuensis II, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet.

Utdanning
[2007]
Dr.polit., Statsvitenskap, UiO: Norsk forsvarsdiskurs 1990–2005: Internasjonaliseringen av Forsvaret
[1994]
Cand. polit., statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring
[2013-]
Seniorforsker i NUPIs forskningsgruppe Utenrikspolitikk og diplomati.
[2013-]
1.amanuensis II, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet.
[2008-2013]
Leder, Avdeling for internasjonal politikk, NUPI
[1998-2007]
Forsker/doktorgradsstipendiat/seniorforsker, NUPI
[1996]
Politisk rådgiver, Nærings- og energiminister Jens Stoltenberg
[1994-1998]
Forsker, PRIO

 

Publikasjoner [vis kronologisk]

Artikler (tidskrifter og bøker)
 • Græger, Nina (2014). Security. EU-NATO Relations: Informal Cooperation as a Common Lifestyle,

  i Orsini, A (red.). The long-term political action of the EU with(in) international organizations , GREEN Book Series n°4.

  .London,Ashgate. [url]
 • Haugevik, Kristin M., Nina Græger (2013). The EU’s performance with and within NATO: Assessing Objectives, Outcomes and Organisational Practices,

  in The Performance of the EU in International Institutions

  .USA/Canada,Routledge.s. 145-160.This book chapter assesses the EU’s performance as a security actor in the context of NATO. Informed by a definition of ‘performance’ as the ability to achieve preset objectives (effectiveness) in an efficient, relevant and viable manner, the authors observe that the EU’s performance in the context of NATO remains limited. [url]
 • Græger, Nina , Kristin M. Haugevik (2012). The EU and NATO: Partners, Rivals and Reciprocal Arenas,

  in Knud Erik Jørgensen & Katie Verlin Laatikainen (eds.) Routledge Handbook on the European Union and International Institutions: Performance, Policy, Power. 

  .Routledge.Bokkapittelet studerer NATO og EU som partnere, konkurrenter og gjensidig arenaer for hverandre. Kapittelet inngår i en bok om EU og internasjonale institusjoner [url]
 • Græger, Nina , Kristin M. Haugevik (2011). The EU’s Performance with and within NATO: Assessing Objectives, Outcomes and Organisational Practices,

  i Journal of European Integration, 33:6

  .Routledge.s. 743-757.This article assesses the EU’s performance as a security actor in the context of NATO. Informed by a definition of ‘performance’ as the ability to achieve preset objectives (effectiveness) in an efficient, relevant and viable manner, the authors observe that the EU’s performance in the context of NATO remains limited. Reasons for this is explored in the article. [url]
 • Græger, Nina (2011). Offisersprofesjon i endring: 20 år med internasjonalisering og transformasjon av Forsvaret,

  i Sosiologi i dag 41(1)

  .Novus.s. 76-101.Artikkelen analyserer utviklingen i offiserprofesjonen som følge av internasjonaliseringen av norsk forsvarspolitikk. Mens offisersrollen er blitt mer profesjonelt orientert, ivaretas Forsvarets forankring i folk og territorium primært gjennom en revidert verneplikt. [url]
 • Græger, Nina (2011). ‘Home and Away?’ Internationalism and Territory in the Post-1990 Norwegian Defence Discourse,

  i Cooperation and Conflict  44(1)

  .Sage.s. 1-18.Artikkelen analyserer tre teser som kan forklare motstanden mot internasjonaliseringen av Forsvaret etter 1990. Videre drøfter forfatteren hvordan endringer i internasjonale forhold, blant annet en multi-polar orden, har ført til økt fokus på nasjonale oppgaver i forsvarsdiskursen, samtidig som utfordringene knyttet til norsk internasjonal deltakelse fortsetter. [url]
 • Græger, Nina (2010). Utenriksministerens norske "konkurrenter",

  Internasjonal Politikk, årgang 68, nr. 1

  .Oslo,Universitetsforlaget.s. 131-137.Globaliseringen og internasjonaliseringen av politikken har i praksis visket ut skillet mellom utenriks- og innenrikspolitikk. Disse endringene har styrket fagstatsrådenes rolle og makt, til dels på bekostning av utenriksministerens. [url]
 • Græger, Nina (2009). Norsk forsvarsdiskurs post-1990.,

  Internasjonal Politikk, vol. 67, nr. 3

  .Oslo,Universitetsforlaget.s. 351-380.Artikkel om utviklingen i norsk forsvarspolitikk og forsvarspolitikkens plass i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk etter den kalde krigens slutt. [url]
 • Græger, Nina (2009). Hva betyr NATO for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk i dag?,

  in Edström, Håkan (ed.) NATO at 60: Challenges Ahead – Implications for Norway , Conference Proceedings from the 10th Military Seminar

  .Oslo,Norwegian Defence University College/Norwegian Institute for Foreign Affairs.s. 37-46.Artikkelen fokusere på hvordan NATOs politiske og militære omstilling og dagens sikkerhetsutfordringer spiller inn i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. [url]
 • Græger, Nina (2009). NATOs tilpasning til nye rammebetingelser - militær omstilling og politiske utfordringer,

  i Rieker, Pernille og Walter Emanuel Carlsnæs [red.] Nye utfordringer for europeisk sikkerhetspolitikk. Aktører, instrumenter og operasjoner

  . Oslo, Universitetsforlaget.s. 35-49.Kapittelet analyserer noen av de viktigste endringene og reformene som NATO har gjennomgått som følge av omveltningene etter den kalde krigens slutt, med fokus på de største utfordringene som NATO står overfor som regional og global sikkerhetsorganisasjon. [url]
 • Græger, Nina (2009). Norges sikkerhetspolitiske instrumenter - utfordringer og muligheter,

  i Rieker, Pernille og Walter Emanuel Carlsnæs [red.] Nye utfordringer for europeisk sikkerhetspolitikk. Aktører, instrumenter og operasjoner

  . Oslo, Universitetsforlaget.s. 151-164.Kapittelet analyserer de viktigste sikkerhetspolitiske instrumenter som Norge har til rådighet; hvordan disse instrumentene har blitt tilpasset og utviklet som svar på nye sikkerhetspolitiske rammebetingelser, og noen utfordringer knyttet til den framtidige bruken av dem. [url]
 • Græger, Nina (2008). Norge, USA og det nye NATO,

  i Neumann, Iver B., red., Norge og alliansene – gamle tradisjoner, nytt spillerom

  .Oslo,NUPI.s. 23-30. [url]
 • Græger, Nina , Erlend Grøner Krogstad (2008). Imperier: konklusjon,

  i Internasjonal Politikk, vol. 66, nr. 1

  .Oslo,Norsk Utenrikspolitisk Institutt.s. 201-208. [url]
 • Græger, Nina (2008). Det franske imperium gjennom 400 år,

  i Internasjonal Politikk, vol. 66, nr. 1

  .Oslo,Norsk Utenrikspolitisk Institutt.s. 157-171. [url]
 • Græger, Nina (2007). Norway between Europe and the US,

  i Clive Archer, red., New Security Issues in Northern Europe. The Nordic and Baltic states and the ESDP

  .Abingdon/New York,Routledge.s. 94-114.Artikkelen tar for seg norsk sikkerhetspolitikk og forholdet til europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk (ESDP) [url]
 • Græger, Nina (2007). Internasjonal politikk og Forsvaret. Internasjonalisering og akademisering av den militære utdanningen.,

  Internasjonal politikk vol. 65, nr. 2

  .Oslo,NUPI.s. 173-203.Artikkelen analyserer hvordan de militære utdanningsinstitusjonene forholder seg til Internasjonal Politikk. [url]
 • Græger, Nina , Iver B. Neumann (2006). Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet som beslutningspolitiske aktører,

  i Birgitte Kjos Fonn, Iver B. Neumann og Ole Jacob Sending, red., Norsk utenrikspolitisk praksis. Aktører og prosesser

  .Oslo,Cappelen Akademisk Forlag.s. 67-88. [url]
 • Græger, Nina (2005). Norway between NATO, the EU and the US: A Case Study of Post-Cold War Security and Defence Discourse,

  Cambridge Review of International Affairs, Vol. 18, No. 1, April,

  .s. 89-108. [url]
 • Græger, Nina , Halvard Leira (2005). Norwegian strategic culture after World War II: From a local to a global perspective,

  in Cooperation and Conflict, Vol. 40, No. 1

  .s. 45-66. [url]
 • Græger, Nina (2005). Norway in a transatlantic tight spot between US and European security strategies?,

  in Pernille Rieker (ed.) “European Security and Transatlantic Relations in the Age of International Terrorism: Challenges for the Nordic Countries”, Security Dialogue, Vol. 36, no. 3, (Special section).

  .s. 412-416. [url]

Bøker & Rapporter

Notater

Populærpubliseringer

Mine lenker