Foto: NUPI

Seniorforsker ved NUPI, Kristin M. Haugevik og NUPI-direktør Ulf Sverdrup, er svært fornøyde med tildelingen fra Norsk forskningsråd. 

NUPI med nytt likestillingsprosjekt

Publisert: 5. mars 2021

Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) startar nytt prosjekt for å betre vilkåra for kvinner i akademia.

Det har lenge vore ei kjend sak at det kan vere vanskelegare for kvinner å stige i gradane i akademia. Men fleire prosjekt, støtta av BALANSE-programmet til Noregs forskningsråd, har dei siste åra gitt betre vilkåra.

For NUPI sin del er sju år no passert sidan oppstarten av det førre BALANSE-prosjektet (2014-2017). Prosjektet kombinerte individuelle stipend til kvinnelege forskarar, med tiltak som retta mot heile organisasjonen.

Sidan den gongen har delen kvinner auka i leiargruppa, i faglege toppstillingar og forskingsleiing ved instituttet. Samtidig viser tala også at endring tek tid, og at det viktige arbeidet må fortsetje.

I det nye BALANSE-prosjektet sitt skal NUPI bidra til nasjonal kunnskapsbygging om kjønnsbalanse og mangfald i norsk forsking, og iverksetje tiltak for å sikre like rammevilkår for karriereutviklinga til dei mannlege og kvinnelege forskarane.

Karriereutvikling

Prosjektleiar Kristin Haugevik ser fram til å jobbe med prosjektet.

– Vi veit at mange forskarar – både kvinner og menn – saknar tettare karriereoppfølging i åra etter avlagt doktorgrad. I det nye prosjektet har vi derfor sett saman ein tiltakspakke, sikta inn mot felles kunnskapsbygging og meir strukturert oppfølging, seier ho.

Tiltakspakka vil vere eit tilbod til alle seniorforskarar ved instituttet, uavhengige av kjønn og bakgrunn. Prosjektet kombinerer heildagssamlingar og individuell karrierevegleidning for forskarar, med ein intern seminarserie kvar NUPI sin stab kan dele og reflektere rundt mønsterpraksis frå forskingskvardagen.

Uformelle strukturar

I og med at NUPI i sine andre likestillingsprosjekt ikkje fokuserer på stipend eller rekruttering, vil ikkje tiltaka i seg sjølv gi ein auke av talet på kvinner i høgare forskingskategoriar. I staden rettar dei søkjelyset mot rammevilkår i struktur og kultur som kan bidra til ulikskap.

– NUPI skal vere ein arbeidsplass med like moglegheiter, og vi skal ha ein god kjønnsbalanse. Det siste prosjektet hjelpte oss å få opp talet på kvinner som fekk professorkompetanse. Og dersom vi ser litt breiare på det, så spissa vi tiltaka våre, og vi blei også meir merksame på uformelle strukturar og kulturelle praksisar som kan vere eit hinder for likestilte karrieretilbod, seier direktør i NUPI, Ulf Sverdrup. 

Han ser på prosjektet som eit viktig element i NUPI sitt forsøk på å promotere betre kjønnsbalanse, og det er ei naturleg vidareformidling av prosessen som NUPI starta for sju år sidan.

Prosjektet gjer også NUPI medlem i Forskningsrådets nettverk “BalanseHub”, kor ei rekkje forskingsinstitusjonar skal dele kunnskap og mønsterpraksis i akademia.

 

Prosjekter

  • Bildet viser tre kuber med henholdsvis mannlig symbol, kvinnelig symbol og en kube i midten son snus til et erliktegn Foto: Shutterstock/NTB Scanpix Forskningsprosjekt

    NUPISPOKE

    2021 - 2022 (Pågående)

    NUPISPOKE skal bidra til kunnskap om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning og jobbe for like(re) rammevilkår for mannlige og kvinnelige forskere ved NUPI.