Forskningsprosjekt

A Conceptual History of International Relations (CHOIR)

2019 - 2023 (Pågående)

Målsettingen med CHOIR er å undersøke begreper vi tar for gitt i internasjonal politikk.

Utgangspunktet er at begreper som «internasjonal», «diplomati», «utenrikspolitikk», «krig» og «fred» ikke er nøytrale og naturgitte, men har oppstått til bestemte tider, med bestemte formål og med bestemte koblinger.

Begrepene vi griper verden med er kort fortalt ikke nøytralt analytiske, men grunnleggende politiske. Å ta disse begrepene for gitt fører til dårlige historiske analyser, hvor fortiden forstås i lys nåtiden, og til dårlige analyser av samtiden, hvor grunnleggende politiske forståelsesrammer blir gjort naturlige.

Prosjektets hovedmål er dermed å skrive den første begrepshistorien om internasjonal politikk.

CHOIR legger til grunn at det skjedde store endringer i det politiske begrepsapparatet mellom 1750 og 1850. Antagelsen er at det var i denne perioden det ble mulig å tenke rundt det vi i dag forstår som «det internasjonale». I tillegg ble det i denne perioden innført sentrale politiske hierarkier, og vi vil gjennom prosjektet undersøke om og hvordan hierarkier basert på kjønn og sivilisasjon ble skrevet inn i vår grunnforståelse av internasjonal politikk.

Det er også vanlig å ta for gitt at de sentrale begrepene i internasjonal politikk betyr det samme på forskjellige språk. Dette tror vi er feil. CHOIR vil derfor også ha fokus på hvordan og med hvilken betydning sentrale begreper ble oversatt til en rekke språk ut over engelsk og fransk.

CHOIR vil utføres av et internasjonalt lag av forskere, som dekker forskjellige begreper og forskjellige språk og som vil samarbeide tett. Kildene våre vil i hovedsak være publiserte tekster, der vi så langt mulig bruker kvantitativ innholdsanalyse til å identifisere sentrale begreper og når de oppsto, og kvalitative analyseverktøy for å studere hvilken mening de hadde.

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet FRIPRO