Forskningsprosjekt

Kan russisk og vestlig samarbeid i Arktis overleve dagens krise i forholdet mellom Russland og Vesten? (CANARCT)

2016 - 2019 (Avsluttet) Prosjektnummer: 257638/H30

Prosjektet undersøker Russlands arktiske politikk og forholdet til andre stater i Arktis.

Er Russlands politikk i Arktis i ferd med å endres i en mer konfronterende retning? Eller vil Russland fortsatt bidra til et konstruktivt samarbeid med andre stater i regionen, og dermed til å bevare Arktis som et adskilt politikkfelt som i liten grad lider under dårligere relasjoner innenfor andre områder? Vi undersøker tre ulike politikkutformings-«moduser», som kan resultere i forskjellige russiske tilnærminger til Arktis: en «realistmodus» som fokuserer på sikkerhetsspørsmål og maktforholdet mellom stater; en «institusjonsmodus» som fokuserer på å bevare samarbeidet innenfor og gjennom de ulike institusjonene de arktiske statene har etablert og tar del i; og en «diplomatisk situasjonshåndterings-modus» (diplomatic management mode), som også fokuserer på sikkerhetsinteresser, men som kjennetegnes av en varsom tilpasning til ulike situasjoner og av ulike tilnærminger innenfor ulike politikkfelt og geografiske områder.

Dette prosjektet tar for seg hvordan vektleggingen av disse idealtypiske modusene har endret seg i den russiske debatten om Arktis, og hvilke føringer modusene legger for russisk politikk i og rundt regionen. Vårt analytiske utgangspunkt er at russisk Arktis-politikk bør forstås som et produkt av et dynamisk to-nivå-spill, som inkluderer innenrikspolitiske og internasjonale faktorer.

På den ene siden er offisiell politikk bestemt av innenriksaktører og -institusjoner som fremmer ulike synspunkter og interesser, og politikken er derfor gjenstand for forhandlinger innenlands. På den andre siden blir ikke en stats sikkerhetspolitikk utformet i isolasjon fra andre staters politikk. For eksempel: Dersom Arktis primært blir sett på som en arena for sikkerhetsspørsmål og konkurranse mellom stater, vil det bidra til å forme Russlands politikk. Med utgangspunkt i disse antagelsene vil prosjektet kombinere studiet av utformingen av russisk Arktis-politikk med case-studier av Arktis-politikken til to av Russlands vestlige partnere i Arktis – Norge og USA.

Publikasjoner av eksterne deltakere i prosjektet:

Se Russlandskonferansen 2018, hvor resultatene fra CANARCT ble presentert:
Følgende eksterne seminarer har blitt arrangert som del av dette prosjektet:Følg oss på Twitter for oppdateringer om CANARCT:

Mer om NUPIs forskning på Arktis og Russland og Eurasia finner du her og her.

Program

NORRUSS