Forskningsprogram

Norge i stormaktspolitikken – Geopolitikk, teknologi og klima (NISP)

2022 - 2024 (Pågående)

Vår samtid preges av endringer i geopolitisk maktdynamikk, hurtiggående teknologisk utvikling og klimaendringer. I dette forskningsprogrammet analyserer NUPI hvordan utviklingen endrer den sikkerhetspolitiske situasjonen i nordregionen og hvilke implikasjoner dette har for norsk sikkerhet.

Dette forskningsprogrammet tar utgangspunkt i tre metatrender: geopolitikk, teknologiutvikling og klimaendringer. Det undersøkes hvordan endringer innenfor hver av trendene og alle samlet er med på å forme nordregionens strategiske betydning og rammene for norsk sikkerhet.

Programmet har fem pilarer: 1) Amerikansk teknologi og doktrine: implikasjoner for strategisk stabilitet; 2) russisk «Grand Strategy» i nord; 3) Nordens plass i en ny sikkerhetspolisk kontekst; 4) Norge og den strategiske balansen mellom stormaktene; og 5) implikasjoner for norsk sikkerhetspolitikk, og for de analytiske verktøyene vi benytter. Prosjektet leverer relevant dybdeanalyse innenfor de fem pilarene, men belyser også deres samlede virkning i en helhetlig form.

I større grad enn før vil nordregionen i fremtiden utgjøre et helhetlig operasjonsteater. Den vil være forbundet med et atlantisk maritimt teater mot vest og et kontinentalt teater mot sør. Denne utviklingen er en viktig bestanddel av utgangspunktet for prosjektet og preger analyseproduksjonen. Til tross for sin forankring i en bestandig geografi vil geopolitikken gjennomgå endringer over tid på grunn av fremveksten av nye stormakter, nye vesentlige ressurser, økt tilgjengelighet grunnet klimaendringer, ny teknologi og nye kommunikasjonsformer. Særlig viktig for prosjektet er det nye geopolitiske maktmønsteret tuftet på en velkjent motsetning mellom Vesten og Russland som manifesterer seg med stor tydelighet i nordregionen. Det nye maktmønsteret dimensjonert rundt USA og Kina er også viktig og vil etter hvert få tydeligere fotavtrykk i regionen. Dette bakteppet understøtter prosjektets aktualitet og relevans for norsk sikkerhetspolitikk.

Program

Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet.

Nyheter