Foto: NTB Scanpix
Forskningsprosjekt

Sårbare stater og valdelege entreprenører: konflikt, klima og flyktningar (FRAGVENT)

2018 - 2021 (Pågående) Prosjektnummer: 22090-1

Kva er den kombinerte effekten av sårbarhet, konflikt og klimaendringar i Mali og i Sahel-regionen sett under eitt?

Sårbare stater, konflikt og klimaendringar – slått saman – sett utvikling og styresett på prøve. Ingen stader er dette klarere enn i Sahel-regionen. Å forstå sårbarhet er difor naudsynt for å adressere ein av dei største utfordringane for utvikling og menneskeleg tryggheit i dag. FRAGVENT bidrar med viktig kunnskap for å adressere desse utfordringane.

Dette prosjektet undersøker korleis endringar og kollaps av det neopatrimonialet systemet av reglar og nettverk i Sahel har undergreve statlig autoritet, spesielt i utkantstrøk. Desse endringane har opna opp nytt rom der opprørarar ynskjer lokal integrasjon ved å etablere ulike former for valdeleg styre. Desse valdelege entreprenørane er væpna aktørar som har ein viss politisk agenda, og som sameksisterer med ulike former for inntektsskapande aktivitetar. Dei styrer ved bruk av makt og vald, men dei distribuerer også ressurser, skaper ein viss orden, og tilbyr beskyttelse for befolkninga under deira kontrol. Dette prosjektet undersøker kva former for autoritet som underbygger, fasiliterer og utvidare korleis valdelege entreprenørar utøver makt og korleis den lokale befolkninga tilpasser seg.

FRAGVENT vil produsere og kommunisere viktig kunnskap for nasjonale, regionale og internasjonale tiltak for å stabilisere Sahel; for humanitære- og utviklingsaktørar sine tiltak; og for dei større måla å førebygge negative konsekvenser av klimaendringar og migrasjon i Sahel. Den vil dytte forskningsagendaen på væpna aktørar og opprørsgrupper i Afrika; den politiske økonomien av internasjonale intervensjoner; og styresett og afrikansk statsdanning.

Feltarbeid vil bli utført i Libya, Mali, Mauritania og Niger.

FRAGVENT-temaet består hovudsakleg av forsker I Morten Bøås (projektleiar, NUPI), seniorforskar Kari Osland (NUPI), forskningsprofessor Francesco Strazzari (Sant’Anna School of Advanced Studies), forsker Luca Raineri (Sant’Anna) and forsker Abdoul Wahab Cissé (Alliance pour Refounder la Gouvernance en Afrique).

Program

Prosjektet er finanisert av Forskningsrådet gjennom NORGLOBAL-2.

Publikasjoner

Nyheter