Forskningsprosjekt

Science and Business in Arctic Environmental Governance (POLGOV)

2016 - 2019 (Avsluttet)

Vi vet lite om hvilken rolle forsknings- og forretningsaktørere spiller i dagens politikk i Arktis. Dette prosjektet søker å fylle dette hullet.

NB: The English-language page is the most updated presentation of the POLGOV project (link here).

Studiet av internasjonale relasjoner tar gjerne først og fremst for seg staters makt og staters representanter. Imidlertid er det mange eksempler på at ikke-statlige aktører har spilt en viktig rolle i den internasjonale politikken i Arktis.

Mens bidragene fra urfolksorganisasjoner og NGOer blir stadig bedre kartlagt vet vi lite om hvilken rolle forskere og kommersielle aktører spiller i arktisk politikk, på tross av at de er sterkt synlige i polare miljøspørsmål.

POLGOV vil ta for seg dette feltet på to måter. Først vil vi systematisk vurdere hvordan og hvorfor forsknings- og kommersielle aktørers påberopelse av kunnskap har fått fotfeste (eller mislyktes i å få det) på to felt innen arktisk policy. Ved å se på policy-utvikling for regional biodiversitet og utviklingen av verktøy for å forhindre oljesøl, sporer vi endringer i hvordan problemer knyttet til policy har blitt forstått over tid (process tracing) og søker å kartlegge og forstå forholdet mellom aktørene som påvirker policy (nettverksanalyse). Forskere ved Fritdtjof Nansens institutt har hovedansvar for denne arbeidspakken.

POLGOV erkjenner at det sannsynligvis vil gjenstå flere «styringsgap» i arktisk miljøpolitikk i lang tid på grunn av manglende regulering eller mislykket implementering av eksisterende internasjonale avtaler og nasjonal regulering. Disse styringsgapene kan kanskje bidras til å fylles gjennom andre mekanismer. I flere andre sektorer har hensyn til omdømme og positiv oppmerksomhet bidratt til såkalte kappløp mot toppen og forbedring av standarder. POLGOVs rankingsystem – «the Arctic Corporate Responsibility Index» (ACRI) - tar utfordringen med å skape nye verktøy for arktisk regulering fra POLARPROG-utlysningen. Det innovative samarbeidet mellom kommersielle- og ekspertaktører som er nødvendig for å skape ACRI gir oss enda en mulighet til å reflektere over og analysere ikke-statlige aktørers potensielle rolle i arktisk miljøpolitikk.

Program

POLARPROG (Norges forskningsråd)