Forskningsprosjekt

The Russo–Ukraine crisis and the role of the EU: implications for Norway

2014 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: 2014/02862-15/FDII-1/ik/613.2.

NUPI skal se på EUs rolle i konflikten i Ukraina og implikasjoner for Norge.

Den ukrainske krisen har blitt det mest presserende sikkerhetspolitiske problemet i Europa. Det har ført til en dramatisk forverring i forholdet mellom Vesten og Russland, og har utfordret sikkerhetspolitiske tilnærminger av multilaterale institusjoner, så vel som individuelle stater. EU fortsetter å spille en sentral, om enn motstridende, rolle i Ukrainas krise. EU har vært en kilde til konflikt, men er også den vestlige institusjonen som er best egnet til å bane vei for en diplomatisk løsning. Dette paradokset kan bli sett på som en viktig dimensjon i krisen og i den russisk-vestlige relasjonen generelt. Prosjektet vil også studere implikasjonene for Norge -et alliert ikke-medlem av EU som grenser til Russland og er konkurrerende energileverandør.

Finansieringskilde

Forsvarsdepartementet

Program

FoU