Rapport

Norges sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene

Publisert: 28. juni 2016
Sammendrag:

I foredraget som notatet er en gjengivelse av, stilles spørs-målet om en av de sikkerhetspolitiske utfordringene for oss i nord kanskje ligger på det mentale plan hos oss selv. Det pekes på tilvente tenkemåter fra den kalde krigen som kan virke tilslørende i forhold til nye utfordringer. Blant annet vises det til den tillærte tilbøyelighet til å regne med NATO og alli-ert hjelp i tilfelle vi skulle råke ille ut. Samtidig vises det til at NATOs tidlig-ere så sterke fokus mot områdene i nord er borte og at alliansen i dag ikke bare er vesentlig endret, men at selve dens tilværelse også er mer utrygg. Spørsmålet reises om en av våre fremste utfordringer i nord er at vi risi-kerer å bli stående mer alene enn forutsett overfor enkelte andre utfordrin-ger som kan melde seg der. I tilknytning til dette pekes det på at den inter-nasjonale orden i en periode fremover nå kan bli sterkere preget av makt til fortrengsel for rett enn vi har vennet oss til.