Arbeidsoppgaver til HHD nr. 22 2007

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva er tradisjon og hva er senere tiders videreutvikling i det norske fredsengasjementet?
 2. Diskuter sitatet fra Halvdan Koht: «Vår røyst rekk ikkje langt; men vi lyt likevel alltid ropa ut … for freden.»
 3. Hva menes med utvikling av
  • folkeretten?
  • multilateral innsats?
  •  liberalisert internasjonal handel?
 4. Hva er forskjellen mellom å tilrettelegge for og mekle i fredsprosesser?
 5. Hva menes med utsagnet «fred innebærer noe mer enn fravær av krig.»?
 6. Hva er en NGO? Gjør greie for hvordan NGOene er sterkt involvert i den norske modellen.
 7. Diskuter eventuelle faremomenter ved at soldater også utfører «humanitære tjenester» i fredsoperasjoner.
 8. Gjør greie for noen hovedpunkter i den norske modellen.
 9. Med investeringene til store norske selskaper og Statens Pensjonsfond – utland in mente: Drøft påstanden: «Norge har ikke globale interesser.»
 10. Diskuter hva som ligger i utsagnet: «Vi kan ikke løse innfløkte konflikter som bunner i sosiale, økonomiske og religiøse forhold bare med etterretning og spesialstyrker.»
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre, 2006
 11. Diskuter hva utenriksminister Støre kan ha ment med utsagnet «Ved å hjelpe andre, hjelper vi oss selv.» Støre, våren 2006
 12. Gjør greie for eksempler på hvordan lokale konflikter fort blir globale problemer i en globaliserende verden.
 13. Diskuter verdien av å kalle Norge en humanitær stormakt.
 14. Diskuter hvordan forestillingen om Norge som en fredsnasjon rimer med Norge som – etter folketallet – stor våpeneksportør.
 15. Er det en myte eller en virkelighet at Norge er en fredsnasjon?