Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 17 2010

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva kjennetegner ashkenasi-jøder?
 2. Hva kjennetegner sefardiske jøder?
 3. Hva kjennetegner mizrachi-jøder?
 4. Hvor mye større er folketallet i Israel i dag enn for 50 år siden?
 5. Hvilke ord bruker henholdsvis jøder og pale-stinerne på krigen etter at staten Israel ble opprettet?
 6. Hvor mange jøder med russisk bakgrunn har innvandret til Israel siden 1991?
 7. Hvordan har det israelske samfunnet gått fra å ha et relativt ensartet verdigrunnlag til å ha et mer uensartet?
 8. Gjør greie for sentrale konfliktlinjer innad i det israelske samfunnet.
 9. Gjør greie for hvordan myndighetene i Israel har søkt å styrke det jødiske preget i den nye staten.
 10. Hva vil det si at Israel er en sekulær stat?
 11. Hva går skillet mellom ultraortodokse og ortodokse i hovedsak ut på?
 12. Hvordan er de ultraortodokses andel av be-folkningen blitt endret fra 1948 og fram til i dag? Og hvorfor?
 13. Gjør greie for grunner til at det israelske partisystemet er så uoversiktlig.
 14. Diskuter grunner til at det i dag er «vanskelig å peke på noen fellesnevner ved den israelsk-jødiske identiteten».
 15. Diskuter hvordan det jødiske flertallet skal kunne klare å opprettholde et jødisk preg på staten Israel.
 16. Diskuter hvor viktig USA er for Israel.