Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 25 2010

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 25 2010

Sentral-Asia mellom barken og veden

12. Dec 2010
 • Victor Waldemar Jensen

Etter Sovjetunionens oppløsning i 1991 trådte Sentral-Asia – for første gang på over hundre år – fram i dagslyset. FN fikk fem nye medlemmer – Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan,...

Oppgaver

 1. Hvilke språk har vært særlig dominerende i Sentral-Asia?
 2. Hva betyr endelsen -stan?
 3. Hva menes med kommandoøkonomi?
 4. Hva menes med familiedynasti?
 5. Kan du nevne hovedstaden i de fem sentralasiatiske landene?
 6. Gjør greie for noen viktige fellestrekk ved dagens Sentral-Asia.
 7. Hva er nytt og hva er ved det gamle i Sentral-Asia etter 1991.
 8. Hvordan skaper arven fra sovjettiden problemer den dag i dag?
 9. Gjør greie for hovedutfordringer som de sentralasiatiske landene står overfor.
 10. Hvilke land er med i Shanghai samarbeidsorganisasjon?
 11. Hvordan kommer det til uttrykk at Sentral-Asia mer og mer blir del av stormaktspolitikken?
 12. Hvordan har den indre grensedragningen i sovjettiden påvirket forholdet mellom folkegruppene i dagens Sentral-Asia?
 13. Drøft hvorfor oppløsningen av Sovjetunionen har ført til «hektisk mytebygging» i Sentral-Asia.
 14. Diskuter grunner til at Sentral-Asia er kommet mer i vinden for omverdenen de siste par tiårene.
 15. Diskuter hvilke omliggende land som kan ha hvilke interesser i Sentral-Asia.
 16. Diskuter hva forfatteren mener med « Den økte interessen har gitt landene i regionen økt mulighet til å manøvrere mellom stormaktene for å bevare sin nyvunne strategiske og politiske uavhengighet, men de svekkes samtidig av gjensidig dyp mistro til hverandre.»