Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 22 2011

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Kva for ein posisjon eller rolle i samfunnet har kvar av dei tre fredsprisvinnarane? Tips: statleg - ikkje-statleg.Kva har dei tre felles, og kva skil mellom dei?
 2. Kven er den yngste som nokon gong har fått fredsprisen?
 3. Diskuter påstanden: «Det var verkeleg fortent at Nobels fredspris for 2011 gjekk til dei tre kvinnene.»
 4. Kva forstår du med at prisen for 2011 blei tildelt for «fredsarbeid i meir tradisjonell forstand»?
 5. Diskuter kor einige de er i formuleringa: «Det er klart at ein meir enn 100 år etter må tolke Nobels testament og tilpasse det til ein ny tid.»
 6. Kva for ein bakgrunn har dei som sit i Den Norske Nobelkomite? Korfor stiller noen spørsmål ved samansetjnga av Nobelkomiteen.
 7. Diskuter denne formuleringa frå grunngivinga av tildelinga for 2011: «Vi kan ikke oppnå demokrati og varig fred i verden med mindre kvinner får de samme muligheter som menn til å påvirke utviklingen på alle plan i samfunnet.»
 8. Diskuter korfor så få kvinner – samanlikna med menn – har fått Nobels fredspris.
 9. Diskuter korleis kvinner kan bidra til å forebygge konfliktar.
 10. Diskuter korleis ein kan integrere eit kvinneperspektiv i fredsoperasjonar.
 11. Diskuter kva det vil seie at kvinner har gått frå å ha ei offerrolle til å ha meir av ei aktørrolle i konfliktar.