Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 20 2011

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med BRIK og overgangen BRIK til BRIKS?
 2. Hva er G7 og G20?
 3. Hva menes med Bretton Woods-institusjonene?
 4. Hvorfor ser kinesere på tiden fra ca. 1840 til 1980 som «skammens århundre»?
 5. Gjør greie for hvilke globale endringer framveksten av BRIKS illustrerer.
 6. Hvordan skiller BRIKS-landenes verdisett seg fra Vestens?
 7. Hvilke krav har BRIKS-landene fremmet i Pengefondet og Verdensbanken?
 8. Hvilke fordeler har USA av at deres valuta er verdens hovedvaluta?
 9. Hvilke land ligger best an til å komme med i BRIKS-klubben?
 10. Diskuter hvorfor det i en del land i øst og sør har oppstått «protester mot vestlige nyhetsvinklinger, historiebeskrivelser og samtidsfortolkninger».
 11. Diskuter hvor rimelig det er at lederen for Pengefondet og for Verdensbanken alltid kommer fra Europa og USA.
 12. Diskuter hva som ligger i formuleringen «Verden uten Vesten skaper i økende grad sin egen virkelighetsforståelsse og reduserer dermed Vestens definisjons- og tolkningsmakt».
 13. Gjør greie for noen forskjeller mellom BRIKS-landene.
 14. Diskuter hvor sannsynlig det er at BRIKS-landene vil stille seg i spissen for et alternativt internasjonalt system.
 15. Hvordan ser vi at geopolitikken kretser mer og mer rundt aksen USA−Kina?
 16. Den ene halvdelen av klassen: Du er journalist i avisen New York Times og skal nå dekke et forestående toppmøte mellom president Obama og den kinesiske presidenten Hu Jintao. Hvilke tema «velger du» at de tar opp, og hvordan vil du vinkle forhåndsomtalen av dem? Lengde: 1 A4-side
 17. Den andre halvdelen av klassen: Du er journalist i China Daily og skal nå dekke et forestående toppmøte mellom president Hu Jintao og den amerikanske presidenten Barack Obama. Hvilke tema «velger du» at de tar opp, og hvordan vil du vinkle forhåndsomtalen av dem? Lengde: 1 A4-side
 18. Virkeligheten blir ikke alltid slik prognoser tilsier. Diskuter noen forhold som kan føre til at kinesere, indere og andre BRIKS-land kan få problemer med å oppfylle spådommene.