Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 7 2012

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hvilket land er det mest folkerike i Afrika?
 2. Hvor bor afrikanere flest?
 3. Hvordan har utviklingen i verdiskapningen (BNP) vært på 2000-tallet sammenliknet med 1980- og 1990-tallet?
 4. Gjør greie for hvordan veksten i Afrika kommer til uttrykk?
 5. Hvilke hovedfaktorer kan forklare den økonomiske veksten i Afrika det siste tiåret?
 6. Innenfor mobil telefoni har Afrika gjort voldsomme framskritt i løpet av få år. Hvilken ny teknologi har bidratt særlig sterkt til utviklingen? Gi noen eksempler på hvordan denne utviklingen har påvirket hverdagen til mange.
 7. Hvordan har sikkerhetsbildet utviklet seg i Afrika i de siste ti årene?
 8. Drøft hvilke sentrale utfordringer Afrika fremdeles står overfor.
 9. Barnedødeligheten er gått ned i det siste tiåret. Gjør greie for helseframskritt som har bidratt sterkt til å fremme barns helse i Afrika.
 10. Du er investeringsrådgiver i en større vestlig bank. En investor har luftet et ønske om å investere i industrireising i Afrika. Sett opp et skjema med to kolonner – i den ene setter du opp en oversikt over faktorer som kan tale for en slik investering, i den andre over faktorer somkan tale mot. Hvordan konkluderer du overfor investoren?
 11. Diskuter hvilke utfordringer Afrika står overfor – tross de mange framskrittene artikkelen holder fram.

Lenkeforslag til denne artikkelen