Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 6 2012

Les artikkelen

HHD12_6FrontEurokrise
Hvor hender det? nr. 6 2012

Eurosone i krise

05. Mar 2012
 • Anders Grøn Kjelsrud

2011 var eit nytt dramatisk år for verdsøkonomien, og for eurosona især. Seks av 17 europeiske statsleiarar måtte trekke seg i løpet av året, og verken Italia eller Hellas...

Oppgaver

 1. Kva er ein teknokrat?
 2. Kven utgjør troikaen for handsaminga av problema i eurosona?
 3. Gjør greie for kjenneteikn ved ein valutaunion.
 4. Korleis blir ein valutaunion påverka av store forskjellar mellom medlemslanda i unionen?
 5. Korleis skil den amerikanske valutaunionen seg frå eurounionen?
 6. Korleis utvikla konkurransekrafta til Italia og Tyskland seg mellom 2000 og 2010?
 7. Gjør greie for hovudinnholdet i finanspakta mellom eurolanda.
 8. Kva for økonomiske og politiske konsekvensar har statsgjeldkrisa i eurosona allereie fått?
 9. Diskuter korleis det er vanskeleg å balansere mellom omsyn til krava utanfrå og protestane frå eiga befolkning for statsleiarane i eurosona.
 10. Diskuter kor riktig mediebildet av driftige, sparsame tyskarar og lausslupne, late søreuropearar er? Bruk medier.
 11. Korleis kan forfattaren skrive at «det ser lysare ut i dag enn det gjorde ved årsskiftet»?
 12. Diskuter korfor ungdomsarbeidsløyse kan vere verre for eit land enn anna arbeidsløyse slik mange ser det.
 13. Kva for to hovudfaktorar er det som særleg styrer korleis statsgjelda til eit land utviklar seg over tid?
 14. Drøft påstanden «statsgjeldkrisa i eurosona vil til slutt gjøre samarbeidet mellom EU-landa endå tettare».

Lenkeforslag til denne artikkelen