Arbeidsoppgaver og lenkeforslag HHD nr. 19 2013

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med sekulær?
 2. Hva menes med sekterisk konflikt?
 3. Hvilke er de fire stormaktene i Midtøsten?
 4. Hvorfor kan det virke rart på utenforstående at Iran samarbeider med Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad)? Hvordan er dette samarbeidet et eksempel på at geopolitiske interesser trumfer de ideologiske?
 5. Hva har vært kjernen i samarbeidsforholdet mellom USA og Saudi-Arabia? Hvordan kan nyere utvikling i USA muligens komme til å svekke dette forholdet?
 6. Hva mener forfatteren med at «Midtøsten er en kruttønne av kryssende konflikter»?
 7. Hvordan har utviklingstrekk i det internasjonale stormaktsbildet endret situasjonen for Midtøsten i de seinere årene?
 8. Bruk av militær makt er forbudt etter folkeretten. Gjør greie for grunner til at en stat unntaksvis likevel kan gå til krig mot en eller flere andre stater.
 9. Gjør greie for religiøse motsetninger mellom muslimer i Midtøsten.
 10. Hvor viktig er Midtøsten i norsk utenrikspolitikk? Finn utenriksministerens redegjørelse for Stortinget på Internett.
 11. Hva menes med at «sekteriske motsetninger er et effektivt grunnlag å mobilisere på».
 12. Hvordan kommer det til uttrykk i iransk utenrikspolitikk at geopolitiske ambisjoner kan overskygge religiøse og ideologiske?
 13. Hvilken stor folkegruppe i Midtøsten har ikke noen egen stat? I hvilke land er de bosatt? Hvor står deres håp om egen stat i dag? Hvordan stiller stormaktene i området seg til en egen stat for denne folkegruppen?
 14. Hvilke tegn ser du på et bedre samarbeidsklima i Midtøsten?
 15. Diskuter påstanden: «Det fins ingen militær løsning på borgerkrigen i Syria.»
 16. Diskuter påstanden: «Med forbud mot islamistene vil valg i Egypt aldri kunne bli demokratiske.»
 17. Diskuter avslutningen på artikkelen: «Idealene fra Den arabiske våren lar seg ikke utslette . Folk har fått en smak på demokratiske rettigheter og friheter som fortsatt ligger der og som vil påvirke utviklingen på lengre sikt, tilbakeslagene til tross.»

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål