Arbeidsoppgaver og lenkeforslag HHD nr. 9 2014

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med non-refoulement-prinsippet?
 2. Gjør greie for forskjellen mellom en flyktning og en som er internt fordrevet.
 3. Hvem er flyktningene?
 4. Fra hvilke land kommer det flest flyktninger?
 5. Hvilke land mottar flest flyktninger?
 6. Hvordan har det globale antallet mennesker på flukt fra krig utviklet seg de siste ti årene?
 7. Hvor mange syrere er de siste par-tre årene drevet på flukt som følge av krigen i hjemlandet?
 8. Hvorfor kan artikkelforfatteren si at «det globale konfliktbildet tilsier at antallet mennesker på flukt vil fortsette å øke også i året som kommer»?
 9. Hvordan er det internasjonale samfunnet forpliktet til å stille opp for flyktninger og internt fordrevne?
 10. Hvem er best beskyttet – flyktningen, eller den internt fordrevne? Begrunn svaret.
 11. Gjør greie for andre grunner enn krig og forfølgelse til at folk kan være på flukt.
 12. Gjør greie for typisk kortsiktige og typisk langsiktige tiltak for flyktninger.
 13. Gjør greie for hva som menes med det internasjonale hjelpeapparatet.
 14. Diskuter hvorfor det er viktig at også flyktninger får utdanning.
 15. Diskuter hva forfatteren kan mene med «folk drives på flukt av stadig mer sammensatte årsaker».
 16. Skriv i dagboken din. En flyktning som nokså nylig har kommet til en flyktningleir, skal skrive dagbok der han eller hun (kjønn, alder og hjemland bestemmer du selv) skriver om livet sitt de siste par måneden. 1 A4-side.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål