Arbeidsoppgaver HHD nr. 11 2014

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med barnedødelighet?
 2. Hvor mange barn dør hver dag før de har fylt fem år? Hvor mange døde gjennom hele 2012?
 3. Hva menes med reproduktiv helse?
 4. Hvorfor er Bangladesh et paradoks når det gjelder barnedødelighet
 5. Hva er de viktigste direkte årsakene til at flere millioner barn hvert år dør før de har fylt fem år?
 6. Hvorfor er Bangladesh et paradoks når det gjelder barnedødelighet?
 7. Gjør greie for sentrale underliggende (bakenforliggende) årsaker til barnedødelighet.
 8. Hvordan har barnedødelighet utviklet seg mellom 1990 og 2012 – globalt og regionalt?
 9. Hvorfor er det «mot alle odds» at Bangladesh har gjort så store framskritt når det gjelder levealder og barnedødelighet?
 10. Drøft hvordan Bangladesh illustrerer at barnedødelighet også er et spørsmål om styresett og ikke bare om økonomi.
 11. Antallet fødsler per kvinne i Bangladesh har gått ned fra nær 6 til nesten 2 i løpet av mindre enn 40 år. Bruk internett eller andre kilder til å finne hvor lang tid Norge brukte på den tilsvarende nedgangen.
 12. Diskuter hvilke grep Bangladesh har gjort på forskjellige samfunnsområder som kan vise vei framover for andre utviklingsland.
 13. Bruk medier til å finne flere eksempler på denne formuleringen i artikkelen: «Å investere i kvinner er blitt en global bevegelse».
 14. Diskuter hva forfatteren kan mene med å se også noen «urovekkende» signaler i argumentasjonen for å investere i kvinner.
 15. Diskuter hvorfor især mors utdanning er av stor betydning for barns helse.
 16. Diskuter påstanden «Kvinner har mer enn menn en iboende evne til omsorg, og det er derfor naturlig at de får jobb i omsorgs- og velferdsyrker.»

Relaterte kompetansemål