Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 1 2014

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Beskriv hovedinnholdet i kartet på forsiden.
 2. Hvor finner vi de verste krigsarenaene i verden i dag?
 3. Hva er vår tids typiske krig, og hvordan skiller denne seg fra kriger bare for noen tiår tilbake?
 4. Hva er trenden når det gjelder de alvorligste konfliktene om vi velger som utgangspunkt...
  1. 1946?
  2. 1993?
  3. 2003?
 5. Hva vil det si at et konfliktforløp kan gå i bølgebevegelser?
 6. Gjør greie for hva som menes med internasjonalisert borgerkrig.    
 7. Hvordan bærer borgerkrigen i Syria tegn på regionalisering? Bruk medier til å utdype dette.
 8. Hva menes med statsbasert organisert vold?
 9. Du er forsker og skal vurdere og plassere to konkrete konflikthandlinger innenfor de tre konflikttypene som SIPRI skiller mellom:
  1. To geriljagrupper har gjennom lengre tid vært i åpen kamp med hverandre. Mange døde.
  2. En gruppe syriske regjeringssoldater har angrepet en opprørerlandsby med ubevæpnete sivile. Flere døde.
 10. Gjør greie for andre faktorer enn antall drepte som kan bidra til å bestemme alvorlighetsgraden for en konflikt.
 11. Gjør greie for hva en stedfortrederkrig er.
 12. Hva er en internasjonalist i en borgerkrig?
 13. Gruppearbeid. Ta for dere konfliktbildet i India, Pakistan og Nigeria. Gjør greie for parallelle konflikter i hvert av landene. Bruk f.eks. crisisgroup.org for innhenting av stoff.
 14. Hva er forskjellen mellom negativ og positiv fred?
 15. Gjør greie for hva som kan fremme varig fred?
 16. Gruppearbeid. Diskuter hva det vil si at fredens bærebjelker både er gjensidig avhengige av hverandre og samtidig også gjensidig forsterkende. Del klassen i 8 grupper. Hver gruppe blir tildelt hver sitt kronblad (bærebjelke) og skal vise hvordan denne påvirker og henger sammen med alle de sju andre.
 17. Gruppearbeid.Ta for dere Nobels fredspris og tildelingene i de siste ti årene. Fordel årene på grupper med 2-3 deltakere. Hver gruppe slår fast hvordan deres fredsprisvinner har bidratt til fred. Hent stoff på  nobel.no og hvorhenderdet.nupi.no. Drøft hvor dere eventuelt vil plassere dem i fredsblomsten på side 4.Funnene legges fram for samlet klasse.
 18. Beskriv forskjellen mellom de to søylene i figur 5. Diskuter betydningen av militære virkemidler i internasjonal politikk – sammenliknet med politiske og økonomiske – gitt f.eks. de amerikanske erfaringene i Irak og Afghanistan.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål