Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 8 2014

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med government shutdown i USA?
 2. Hva menes med filibustertaktikk?
 3. Hva menes med gerrymandering?
 4. Hva vil det si at statsmakten i USA er tuftet på Montesquieus maktfordelingsprinsipp?
 5. Gjør greie for noen utenriks- og sikkerhetspolitiske utfordringer som USA står overfor. Bruk medier.
 6. Hvor mange representanter sitter totalt i Kongressen i USA, og hvordan er disse fordelt på de to kamrene i Kongressen?
 7. Hvordan har amerikansk politikk blitt mer sementert i seinere år?
 8. Gjør greie for hvordan den «den amerikanske drømmen forvitrer».
 9. Hva er en direkte, umiddelbar årsak til de voksende beslutningsproblemene i amerikansk politikk?
 10. Arbeidsoppgaver
 11. Hva er forskjellen på å ha et mindretall på 41 og ha et på 39 i Senatet i Kongressen?
 12. Gjør greie for økende intern politisk splittelse i USA og hvilke styringsproblemer dette fører til.
 13. Gjør greie for de mer bakenforliggende hovedårsakene til den økte avstanden mellom partiene i USA.
 14. Gjør greie for grunnen til at det i færre enn 100 av de 435 valgkretsene ved valg til Representantenes hus er reell konkurranse mellom partiene.
 15. Hvorfor taper ofte de moderate folkene i begge partier når kandidater skal stilles opp på valgliste (nomineres) i de  enkelte valgkretsene?
 16. Gjør greie for hva som menes med en politisk utvikling i USA der hovedkonfliktlinjene i amerikansk samfunnsdebatt nå går langs partiene og ikke som før på tvers av dem.
 17. Diskuter hvordan utviklingen i de frivillige organisasjonene gjør det vanskeligere å bygge kompromisser i amerikansk politikk.
 18. Diskuter hvordan mediene og politikerfinansieringen i USA påvirker amerikansk politikk.
 19. Pararbeid . Bruk Internett på hver deres datamaskin. Finn så et par-tre saker fra amerikansk politikk. Den ene inntar en typisk demokratisk posisjon, den andre en typisk republikansk. Bruk så Google til å hente inn informasjon til hver deres standpunkt. Bruk søkeord fra hver deres posisjon. Diskuter likheter og ulikheter mellom første side på de to trefflistene.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål