Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 16 2015

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

  1. Hva menes med København-kriteriene?
  2. Hva menes med overnasjonale og mellomstatlige institusjoner i EU?
  3. Hvorfor blir den franske beslutningen om å gjeninntre i NATOs militærkommando omtalt som symboltung?
  4. Hva mener Frankrike med å si at EU-samarbeidet må handle om mer enn økonomi?
  5. Gjør greie for hvordan enhver fransk regjering er nødt til å balansere mellom nord og sør i EU.
  6. Sett fra et norsk og nordisk ståsted har fransk politikere et annet forhold til kompromiss. Hvordan?
  7. Hvordan har Frankrike og Tyskland skiftet rolle i de siste 10 årenes EU-samarbeid?  
  8. Diskuter hvorvidt utvidelser av EU østover har svekket eller styrket EU.
  9. Diskuter påstanden «Europeisk integrasjon er noe teknisk og med liten betydning for folks liv».
  10. Sammenlign resultatet av de to EU-avstemningene i Frankrike (1992 og 2005) med de to norske avstemningene i 1972 og 1994. Hva dreide avstemningene seg om? Er resultatene fra de to avstemningene sammenlignbare?

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål