Abeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 11 2015

Les artikkelen

Bilde av gassrøyrleidningar i Ukraina
Hvor hender det? nr. 11 2015

Gasspolitikk i Europa og krisa i Ukraina

31. May 2015
 • Kirsten Westphal

Det europeiske energilandskapet ser temmeleg annleis ut enn for bare eitt år sidan: Russlands annektering av Krim-halvøya, den militære konflikten og destabiliseringa i Aust-Ukraina...

Oppgaver

 1. Kor stor andel av det samla gassforbruket til EU-landa blir dekka av gass frå Russland?
 2. Kva vil det seie at Norge er ein nøkkelpartnar for EU i energispørsmål?
 3. Gjer greie for korleis EU-landa er ulikt avhengige av gass frå Russland.
 4. Kva meiner vi med at Russland og EU er gjensidig avhengig av kvarandre når det gjeld gass?
 5. Korleis har synet på den gjensidige avhengigheita endra seg frå 1970- og 1980-talet og fram til i dag?
 6. Korleis har Ukraina blitt ei solidaritetsutfordring og eit dilemma for EU?
 7. Kor mye betyr handelen med Russland for EU og USA? Diskuter kva storleiken kan bety for forskjellane i lysten på å sanksjonere overfor Russland?
 8. Bruk tal frå artikkelen til å gjere greie for kva produksjon og eksport av gass betyr for russisk økonomi og velferd.
 9. Gjer greie for kva norsk gass betyr for gassmarknaden i Europa.
 10. Gjer greie for korfor det politiske forholdet mellom EU og Russland er blitt som det er i 2015.
 11. Diskuter kva for verknader det kan få for norsk gasspolitikk at forholdet mellom EU og Russland er så dårleg.
 12. Diskuter kva forfattaren meiner med behov for «ein meir integrert gassmarknad i Europa».
 13. Diskuter kva forfattaren meiner med setninga «Men politisk stabilitet og økonomisk velferd for Ukraina lét seg ikkje oppnå utan Russland, og slett ikkje mot Russland.»
 14. Gjer greie for korleis sanksjonane overfor Russland står seg i dag. Bruk media.
 15. Diskuter påstanden «For å lette energipresset på EU-landa bør Norge utvinne gassressursar også i sårbare område i  nord.»

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål