Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 5 2015

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Ut fra artikkelen: Hva markerer disse årene i Afghanistans historie: 1978, 1979, 1989, 1992, 1996 og 2001?
 2. Gjør greie for forskjellen mellom ISAF- og OEF-operasjonene?
 3. Hvem er Taliban og Al Qaida??
 4. Hva menes med et etnisk heterogent samfunn?
 5. Hva menes med å «afghanisere» Afghanistans sikkerhet?
 6. Gjør greie for hvorfor norske styrker har operert i Afghanistan. Bruk også internett.
 7. Hva menes med en krigsherre? Hva forstår du med setningen «Afghanistan ble nå i stor grad styrt av krigsherrer»? Hva sier utsagnet om statsmaktens rolle i Afghanistan?
 8. Hva kalles gjerne personer i sivile selskaper som utfører sikkerhetstjenester for en stat? Bruk internett til å liste opp en del oppgaver som slike selskaper utfører.
 9. Gjør greie for hvordan konflikten i Afghanistan etter 2001 lar seg forstå på minst to måter.
 10. Diskuter tellemåte.  Er det riktig å begrense telling av dødsofre bare til direkte voldsofre, eller også å telle med alle som har dødd mer indirekte av som følge av krigens ringvirkninger (mangel på mat, medisiner, helsetjenester  …).
 11. Gjør greie for mulige utfordringer for internasjonale krefter ved å drive statsbygging i et land med en helt fremmed kultur.
 12. Hvordan har statsbyggingen i Afghanistan påvirket den interne maktbalansen i landet?
 13. Du sitter i et norsk utvalg som skal vurdere om innsatsen i Afghanistan var vellykket. Hva vil du trekke fram på pluss- og på minussiden? Bruk også internett.
 14. Hvorfor har det vært et hovedmål for NATO å bygge opp de afghanske sikkerhetsstyrkene?
 15. Diskuter hva det vil si at statsbygging handler om å endre maktforhold og flytte makt.
 16. Diskuter påstanden: «Statsbygging skaper konflikt».
 17. Diskuter påstanden «Strategien for å stabilisere Afghanistan var for sterkt basert på bruk av militære virkemidler.»
 18. Drøft hvordan krigene i Afghanistan og Irak kan ha påvirket synet på verdien av militærmakt.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål