Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 10 2016

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med institusjon?
 2. Gjør kort greie for hva som menes med inkluderende og ekskluderende institusjoner.
 3. Gjør greie for hvordan artikkelen forklarer at utviklingen har tatt så forskjellige veier i Vesten og i Latin-Amerika og Afrika.
 4. Hvordan forklarer artikkelen at Storbritannia og Vesten var først ute med å skape vekst, velstand og demokrati for folk flest?
 5. Gjør greie for hvordan samfunnspakt mellom de styrende og de styrte basert på skattlegging er viktig for framvekst av vekst og velstand i et samfunn.
 6. Gjør greie for hvilken rolle skattlegging har hatt for forholdet mellom styrende og styrte og for bygging av velstand og demokrati.
 7. Gjør nærmere greie for hvordan trekanthandelen og slavehandelen satte i gang ulike dynamikker i de ulike verdensdelene.
 8. Gjør greie for hvordan bistand kan bli en sovepute for de styrte og gjøre vondt verre i enkelte utviklingsland.
 9. Gjør greie for hva den delte byen Nogales er et eksempel på.
 10. Smågrupper: Bruk internett til å finne bokanmeldelser av de to bøkene i denne artikkelen. Fordel anmeldelsene. Hver gruppe presenterer hovedsynspunkter i hver sin  anmeldelse for resten av klassen.
 11. Ang. skattlegging: Hvor mye taper u-land i dag av skatteinntekter som følge av internprising i transnasjonale selskaper? Bruk nettet.
 12. Hvordan kunne vestlige regjeringers behov for å skattlegge, gi befolkningene der større påvirkningskraft?
 13. Diskuter påstanden: «En viss skattlegging er nødvendig for å skape vekst og utvikling i et samfunn».
 14. Hvordan kan det påvirke demokratisk utvikling negativt i et land dersom bistand utgjør en betydelig del av statsinntektene der?
 15. Diskuter hvordan Deaton mener at bistand til Afrika likevel kan være viktig?
 16. Diskuter hvordan Deaton mener politikken overfor utviklingsland bør legges om.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål