Arbeidsoppgåver til HHD nr. 4 2018

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

1.       Kva er «fake news»?

2.       Kva for motiver kan liggje til grunn for å lage og sprei eller omtale noke som «fake news» eller falske nyheiter?

3.       Gi eit døme på ei falsk nyheit som har hatt konsekvensar i det verkelege liv.

4.       Kvifor er kildekritikk relevant i samband med Pizzagate?

5.       Korleis vurderer du innhaldet, relevansen og truverda til kjelda dine? 

6.       Finn ei falsk nyheit på internett som kan være vanskeleg å oppdage at er usann.

7.       Skriv ei «fake news»-artikkel som kan virke som ei truverdig nyheitsartikkel og som har som mål å påverke politikken i eit anna land.

8.       Hva meiner presidenten i USA, Donald Trump, når han kallar blant anna CNN for ei «fake news channel»?

9.       Drøft i kva grad falske nyheiter er ei demokratisk utfordring.

Lenkeforslag til denne artikkelen:

Relaterte kompetansemål