The image shows a cog ship at sea Photograph: Thrago/Creative Commons/CC BY 2.0
Forskningssenter

Senter for forskning på havpolitikk

COG

Politikken som utspiller seg rundt havet har stor betydning for Norge, som styrer hav som er seks ganger større enn landmassen vår.

  • PS! For å se nyheter som kun er publisert på engelsk, besøk den engelske versjonen av denne sentersiden her.

Hav blir ofte analysert med henblikk på miljøpolitikk, økonomisk potensial eller sikkerhetsdynamikker. Men det knytter seg komplekse problemstillinger til dette. Saker som maritime intervensjoner i Sørkinahavet, piratvirksomhet, offentlig-privat samarbeid om «blå økonomi» og forhindring av plastforurensning ligger i skjæringspunktet mellom økonomi, miljø og sikkerhet, og krever mer forskning som kan belyse hvordan verdens hav styres - og kan styres bedre.

NUPIs Centre for Ocean Governance (COG) fokuserer på disse komplekse og ofte uformelle vekselvirkningene på tvers av tematiske områder og aktører som former styringen av hav. Nettopp dette fokuset supplerer et norsk ekspertmiljø som er sterkt på temaspesifikke maritime rettsordninger og naturvitenskap.

Målet vårt er å levere forskning av høy kvalitet og fasilitere politikkdiskusjoner og offentlig debatt om:

Havdiplomati

Våre forskere søker å forstå hvorfor og hvordan diplomati og ekspertkunnskap former utfallene av global styring av havene - og hvorfor disse utfallene av og til ikke blir vellykkede. Denne delen av forskningen tar sikte på å gi råd om hvordan politikkutforming knyttet til hav kan bli enda bedre og hvordan ressursene og ekspertisen til ikke-statlige aktører kan bidra til ansvarlig global styring av offentlige ressurser.

Geopolitikk og sikkerhetsstyring av havet

Vi forsker på hvordan ulike lands geopolitiske ambisjoner og ikke-stattlige selskaper og policy-nettverk som disse landene er koblet til, former politiske relasjoner rundt verdens hav. COG har landspesifikk ekspertise på blant andre Russlands, USAs, Kinas, Japans og Brasils havpolitikk.

Komparativ og historisk forskning

Vi jobber med systematiske studier som tar for seg de lange linjene som har gjort havene til interessepunkt for internasjonale relasjoner og bredere nettverk (mellom stater og ikke-statlige aktører) som former politikken tilknyttet regionale havområder.

NUPI-forskerne tilknyttet senteret er:


Nyheter

Publikasjoner

Prosjekter