Norsk Utenrikspolitisk Institutt, i samarbeid med Utenriksdepartementet og Høyskolen i Gjøvik, har gleden av å invitere til seminaret:

Cybersikkerhet i internasjonale fora: Hvem skal delta?

Private selskaper kontrollerer avgjørende deler av det som utgjør cyberspace. Samtidig har cybersikkerhet blitt en statlig oppgave. Hvordan skal vi da organisere internasjonalt samarbeid om cyberspørsmål?

Med samfunnets økte bruk av digitale tjenester følger en tilsvarende avhengighet av at nettet og tjenestene fungerer som de skal døgnet rundt. Risikoen for misbruk, sabotasje, spionasje og kriminalitet er økende. Samtidig kjenner det digitale rom («cyberspace») ingen landegrenser. Internasjonalt samarbeid er derfor essensielt for å sikre det.

Imidlertid kan ikke stater sikre cyberspace uten et tett samarbeid med privat sektor. Private selskaper eier og kontrollerer vitale deler av det som utgjør cyberspace, fra kritisk infrastruktur til programvare. Ikke minst sitter mange private aktører på essensiell informasjon om nettets funksjon, trusler og nye løsninger. Dette gjelder ikke bare privat næringsliv men også ikke-kommersielle aktører. Samarbeid mellom offentlig og privat sektor er derfor både logisk og viktig.

En såkalt «multistakeholder»-tilnærming blir ofte presentert som løsningen på dette problemet i internasjonale fora. Det vil si at representanter fra myndigheter, privat sektor og ikke-kommersielle aktører er delegater i internasjonale fora og beslutningsprosesser. Imidlertid har svært få slike forsøk hatt suksess. Både privat og offentlig sektor kan være skeptisk til å dele sensitiv informasjon, de internasjonale foraene kan mangle gjennomslagskraft, det kan være vanskelig å finne de rette deltakerne i de ulike initiativene osv. Denne kompleksiteten gjør det krevende å utmeisle en nasjonal tilnærming til dette.

Utenriksdepartementet i samarbeid med NUPI og Høyskolen i Gjøvik ønsker å belyse disse problemstillingene gjennom dette seminaret, der nøkkelaktører fra både privat og offentlig sektor er invitert. Noen av spørsmålene som søkes belyst er:

Hvilke erfaringer har vi nasjonalt mht. fordeler og ulemper knyttet til offentlig-privat samarbeid på cybersikkerhet? Er disse overførbare til en internasjonal kontekst?
Hvilke modeller finnes for offentlig-privat samarbeid på cybersikkerhet og hva kan brukes i praksis?
Er «multistakeholder»-tilnærming urealistisk i praksis? Hva er begrensninger og muligheter? Hvilken andre tilnærminger er mulige?
Hvem er de sentrale partene på norsk side som må med for å få til et vellykket samarbeid i en internasjonal kontekst?
Kan man differensiere mellom ulike type private aktører, og ulike typer internasjonale fora?