I EU pågår det for tiden arbeid med en ny global strategi for utenriks- og sikkerhetspolitikk. En viktig dimensjon i denne stragegien vedrører energi- og energisikkerhet.

Med hensyn til energi og energisikkerhet i Baltikum-regionen, førte EU-utvidelsen i 2004 til politiske og institusjonelle/regulatriske endringer. I tillegg har den væpnede konflikten i Ukraina satt energi- og sikkerhetsspørsmål øverst på den europeisk-politiske dagsorden.

Hvordan kan energipolitikken og en regional fordeling av energiressursene bidra til å endre nivået på energisikkerhet regionalt og i enkeltland? Hvordan løser aktørene energisikkerhetsspørsmålet? Ved politiske samarbeidstiltak innen EU, Norden og Baltikum med sikte på å håndtere landenes avhengighet av energi og økende energisikkerhet? Hvilke påvirkninger vil de nye euroepiske energiunionen ha på sikkerhetstiltak?