Beskyttelse av sivile og humanitær virksomhet blir i økende grad utfordret - til tross for utbredte forsøk på å bedre situasjonen, både normativt og i handling. Hvorfor skjer dette? Med økning i antall sivile tap i konflikter ble beskyttelse av sivile igjen et tema for det internasjonale samfunnet på slutten av 1990-tallet. I tiden etter har det humanitære samfunnet derfor fått til betydelige framsteg på det normative området, men mindre på bakken i praktisk arbeid.

Det er ikke alltid sammenheng mellom humanitære prinsipper og humanitær praksis. De apolitiske prinsippene som ligger til grunn for humanitær virksomhet, skal sikre adgang og legitimitet. Men de kan også forhindre handling og føre til at den humanitære virksomheten blir mer styrt av  prinsipper enn av lokale forhold – politiske inkludert. Hva skjer når prinsipper og praksis kolliderer? Og er det en motsetning mellom humanitære prinsipper og humanitær praksis?

Humanitære handlinger og forsøk på å beskytte sivilbefolkningen kan aldri bli helt i tråd med de veiledende prinsippene. Humanitære handlinger må "oversettes" og tilpasses realitetene. Derfor kan de avvike fra de opprinnelige intensjonene når prinsippene skal settes ut i livet. Hvilken mekanismer og hvilke maktforhold er involvert i denne kjeden av oversettelser? Og bør slik tilpasning av de humanitære prinsippene ses på som en styrke eller en svakhet? På den ene siden kan tilpasningen til lokale forhold ses som større følsomhet for lokale forhold. På den andre siden kan den også svekke og undergrave de veiledende prinsippene.

Dette er tema, problemstillinger og spørsmål som seminaret vil ta opp - altså forhold som står sentralt i humanitær virksomhet.

Seminaret er en del av prosjektet: “Protection of Civilians. From Principle to Practice”, som er finansiert av Norges forskningsråd og  organisert under the Norwegian Centre for Humanitarian Studies.

Program
1200: Ole Jacob Sending, NUPI: Velkommen. Om seminaret og prosjektet.
1215: Inger-Ann Ulstein, Norges Forskningsråd
1230: Keynote: Professor Alex de Waal: “Humanitarisme og den politiske markedsplassen”.
1330: Dr. Olivia Rutazibwa: “Etisk tilbaketrekning og humanitære kriser”.
1400: Kristin B. Sandvik, PRIO: "Presentasjon av hovedfunn fra prosjektet".
1430: Paneldebatt og spørsmål.
1515: Slutt.
Ordstyrer: Benjamin de Carvalho, NUPI.

Om innlederne:

Alex de Waal er direktør for World Peace Foundation og forskningsprofessor ved Fletcher School, Tufts University. Han regnes som en av de fremste ekspertene på Sudan og Afrikas Horn. Spesialområder er: humanitære kriser, menneskerettigheter, HIV/AIDS og styresett i Afrika, og konflikt- og fredsbygging. Han har jobbet i flere Afrika-fokuserte menneskerettighetsorganisasjoner, med fokus på Afrikas Horn, og særlig hvordan få en fredelig løsning på den andre sudanske borgerkrigen. Han har også forsket på sammenhengen mellom HIV/AIDS, fattigdom og styresett, og var med på å sette i gang the Commission on HIV/AIDS and Governance in Africa. De Waal har nylig utgitt boken “The Real Politics of the Horn of Africa. Money, War and the Business of Power” (Polity Press, 2015).
Mer informasjon

Dr. Olivia Rutazibwa foreleser i internajonal utvikling og europeiske studier ved Universitetet i Portsmouth. Hennes forskning handler om hvilken påvirkning vestlig etisk utenrikspolitikk har i det globale sør. Forståelse av etikken i utenrikspolitikk, med spesielt fokus på forholdene hos mottaker, utvikling av demokratisk styresett og humanitære forhold. Hun fokuserer spesielt på EUs politikk i Afrika sør for Sahara. Rutazibwa tok doktorgrad ved European University Institute i Firenze, har jobbet for Europakommisjonen og vært gjesteforsker ved EU Institute for Security Studies, samt gjennomført feltarbeid i Etiopia, Kenya og Somalia.
Mer informasjon

Kristin Bergtora Sandvik er seniorforsker ved PRIO og direktør ved Norwegian Centre for Humanitarian Studies. Doktorgrad har hun fra Harvard Law School, Juridical Science. Hennes forskning fokuserer på grensesnittet mellom folkerett, humanitærisme, teknologi og vold.
Mer information

Ole Jacob Sending er forskningssjef ved NUPI. Han forsker på global styring,med særlig fokus på internajonale og ikke-statlige organisasjoners rolle i fredsbygging, humanitær bistand og utvikling.

Benjamin de Carvalho er seniorforsker ved NUPI. Hans forskningsinteresse ligger i skjæringspunktet mellom tre hovedområder: historisk endring, suverenitet og betydningen av religion og konfessionalisering.

Relevante publikasjoner

Relevant prosjekt