Statssammenbrudd, etterfulgt av to tiår med retningsløs væpnet konflikt, har gjort det østlige DR Kongo om til en dypt splittet politisk sfære. Her kjemper mange aktører, blant annet statsansatte, væpnede grupper og sivilsamfunnet, en kamp om å oppnå autoritet over mennesker og ressurser. Hoffmann argumenter for at utøving av skattlegging spiller en viktig rolle i kampen for autoritet. Mens tidligere litteratur har presentert skattleggingens rolle som aggressiv og voldelig, viser nyere studier at dette er langt mer komplekst enn som så. Skatter sikrer ikke bare inntekten til væpnede grupper, men fungerer også som en sosialkontrakt mellom autoriteter og innbyggere, noe som skaper et bånd bestående av felles plikter og rettigheter.

Kasper Hoffmann vil bruke både historisk materiale og feltarbeid for å diskutere hvordan skattlegging ligger i kjernen av etableringen av væpnede gruppers autoritet i østlige Kongo. I motsetning til tidligere litteratur, som ofte ser bort i fra historiske aspekter, vil Hoffmann diskutere hvordan langvarige historiske prosesser har formet skattepraksisen i østlige Kongo i dag.

Kasper Hoffman er postdoktor og forsker ved Institutt for Mat- og Ressursøkonomi (IFRO) ved Københavns Universitet. Han er også tilsluttet Forskningsgruppen for konflikt (CRG) ved Ghent-universitetet i Belgia. Forskningen hans fokuserer på dannelsen av politiske og legale identiteter, opprørergruppers styresett, produksjonen av politisk sfære, og landkonflikter og styresett i østlige DR Kongo.

Ordstyrer er seniorforsker Morten Bøås. Han jobber i hovedsak med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika, inkludert problemstillinger som landrettigheter og statsborgerskapkonflikter, ungdom, eks-stridende og det nye landskapet som tegner seg med hensyn til opprør og geopolitikk. Bøås har forfattet og redigert en rekke bøker og artikler i akademiske tiddskrifter. Han har gjort dyptpløyende feltarbeid i en rekke afrikanske land