Charlotte Heath-Kelly besøker NUPI for å vise hvordan kritiske tilnærminger kan bidra til at debatten omkring terrorisme rettes inn mot annet enn årsaker. Hun argumenterer for at kritiske metoder er viktige verktøy når man vil undersøke spørsmål som: «Hvorfor er samfunnet organisert på en måte, og ikke andre?», «hvem drar fordel av det?», og «hvilke etiske konsekvenser har en slik organisering?». Seminaret vil handle om fellestrekk ved kritiske metoder og samtidig vise frem praktiske eksempler for å synliggjøre hvordan ens tilnærming har direkte konsekvenser for forskningen.

Heath-Kelly vil ved hjelp av kritiske metoder analysere såkalte anti-radikaliseringsprogrammer (Counter Violent Extremism, eller CVE) ideen om radikaliseringsprosesser, og hvordan disse har blitt utbredt på tross av hun mener at de er bygget på et sviktende vitenskapelig grunnlag. Presentasjonen vil og belyse de politiske vendepunktene som førte til at man til en viss grad vente seg bort fra strukturelle forklaringer som fattigdom og undertrykkelse når man skulle forklare radikalisering.

Som en oppfordring til en livlig debatt om dette viktige skillet innen terrorismeforskningen har vi invitert Thomas Hegghammer til å delta som kommentator.

Charlotte Heath-Kelly er førsteamanuensis i politikk og internasjonale studier ved University of Warwick i Storbritannia. Forskningen hennes undersøker integrasjonen antiterrorisme har i europeiske helse- og sosialtjenester. Hun har akkurat avsluttet en studie finansiert av Wellcome Trust om forebyggingsstrategien til Storbritannias National Health Service som trener opp leger og sykepleiere til å identifisere potensielle radikale pasienter. Heath-Kelly har publisert fem bøker om terrorisme, antiterrorisme og kritisk metode innenfor politikk og internasjonale relasjoner.

Thomas Hegghammer er seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og professor ll ved Universitetet i Oslo. Hegghammer er forfatter og medforfatter på flere bøker, inkludert Jihadi Culture (Cambridge 2017), Jihad in Saudi Arabia (Cambridge 2010), al-Qaida in its own words (Harvard 2008), og The Meccan Rebellion (Amal 2011).

Arrangementet ledes av seniorforsker på NUPI, Rita Augestad Knudsen, og er i regi av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.