Norge har samarbeidet med EU innen utenriks-, sikkerhet- og forsvarssaker i flere tiår. Vi har deltatt i både sivile og militære EU-operasjoner, legger oss på linje med både EUs politiske erklæringer og unionens restriktive tiltak (som sanksjoner) mot stater og/eller individer, og samarbeider tett med Det europeiske forsvarsbyrået (EDA).

I motsetning til andre rammeavtaler med EU, som EØS og Schengen, avhenger ikke dette samarbeidet av omfattende institusjonelle ordninger og dynamiske forpliktelser. Norge har i stedet sluttet seg til EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk på bakgrunn av en rekke uformelle avtaler, som ofte har vært ad hoc. Fordelen er fleksibilitet, men det innebærer også at Norge har få eller ingen formelle kanaler for innflytelse over beslutninger tatt på EU-nivå. Etter hvert som EU har fått en mer aktiv felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP), har Norge også vist en fornyet interesse i å styrke samarbeidet med EU på dette feltet.

På dette seminaret vil vi se på hvordan Norge kan forbedre sine institusjonelle ordninger med EU på et felt i rask utvikling. Diskusjonen vil ta utgangspunkt i en vurdering av hva EU er i stand til å tilby innenfor sitt konstitusjonelle rammeverk, som også er formidlet i de pågående samtalene med Storbritannia om et fremtidig forsvarssamarbeid etter Brexit. Med tanke på at vi ser en tettere kopling mellom FUSP og andre politikkområder i EU, vil vi også diskutere om Norge kan oppnå en tettere integrasjon med EU på dette området som en følge av sin tilgang til det indre markedet gjennom EØS.

Arrangementet markerer slutten på prosjektet «EU security and third countries: EU, UK and Norway». Prosjektleder Christophe Hillion vil presentere sine hovedfunn og NUPI-direktør Ulf Sverdrup vil lede arrangementet. Hele seminaret strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: