Vi serverer lett frokost fra kl. 08.30!

Siden 2003 har EU iverksatt mer enn 35 sivile og militære utenlandsoppdrag. På tross av dette har den akademiske litteraturen om EUs engasjement i eksterne konflikter og kriser inntil nylig vært overveldende navlebeskuende og Brussel-fokusert, og i mye mindre grad tatt for seg EUs lokale innvirkning i områdene hvor oppdragene finner sted. Formålet med EUNPACK-prosjektet har vært å fylle dette kunnskapsgapet. På dette seminaret som arrangeres sammen med NCHS, CMI og PRIO, vil seniorforskerne Morten Bøås og Pernille Rieker presentere hovedfunn og utvalgte anbefalinger fra EUNPACK-prosjektet, med særlig fokus på EUs rolle i Sahel.

Sårbare stater i Sahel var en tydelig bekymring for EU allerede i 2011, som spesifisert i strategien «The EU Strategy for Security and Development in the Sahel». Dette dokumentet etablerte en såkalt comprehensive approach til utvikling og sikkerhet. Konflikten som brøt ut i Mali i 2012 løftet Sahel enda høyere opp på EUs agenda, og senere gjorde migrasjonskrisen i 2014/15 Sahel til et prioritert tema i Det europeiske råd. Dagens EU-politikk på dette fagfeltet illustrerer en trend hvor EU i stadig større grad prøver å svare på umiddelbare sikkerhetstrusler, istedenfor å fokusere på langsiktige løsninger som statsbygging med administrativ kapasitetsbygging gjennom omfattende lokalt eierskap som hovedkomponent.

Morten Bøås (PhD) er seniorforsker ved NUPI og jobber i hovedsak med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika, inkludert problemstillinger som landrettigheter og statsborgerskapkonflikter, ungdom, eks-stridende og det nye landskapet som tegner seg med hensyn til opprør og geopolitikk. Han ledet EUNPACK-prosjektet.

Pernille Rieker (PhD) er seniorforsker ved NUPI. Hennes forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkluder fransk og de nordiske lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun arbeidet med dialog og konfliktforebygging mer generelt, og var del av EUNPACK-prosjektet.

Seminaret strømmes direkte til NUPIs YouTube-kanal: