I etterkant av det såkalte IS-Kalifatets fall har myndigheter verden over igjen måttet ta stilling til hvordan man skal håndtere fremmedkrigere og deres familier. Mens brorparten frivillig har returnert til sine hjemland, sitter fortsatt flere tusen menn, kvinner og barn i fangenskap i Syria og Irak. De fleste har en uavklart skjebne, men et fåtall europeiske fremmedkrigere har allerede blitt dømt til døden i rettsprosesser som av blant annet Amnesty blir beskrevet som svært mangelfulle.

Enkelte land har fratatt "sine" fremmedkrigere deres statsborgerskap og dermed utelukket muligheten for rettsforfølgelse i opprinnelseslandet. De som har returnert har i mange tilfeller blitt idømt lange fengselsstraffer. Det har likevel vist seg å være svært vanskelig å sikre bevis mot de mange man mistenker har begått forbrytelser, med den konsekvens at IS-krigere kan gå fri.

Samtidig som man arbeider for straffeforfølgelse, er debatten om hvorvidt man i det hele tatt bør gå inn for retur av menn, kvinner og barn høyt på agendaen i mange land. For mange er diskusjonen om skjebnen til fremmedkrigerbarna et spesielt krevende. Spørsmålene er mange og vanskelige: Er disse menneskene "tikkende bomber"? Bør man skille mellom aktive krigere, og deres familier? Hvilke juridiske forpliktelser har Norge for å ivareta deres rettsikkerhet? Er det realistisk at alle kan rehabiliteres og reintegreres i det norske samfunnet? Fortjener de i det hele tatt en ny sjanse?

Til å belyse disse og andre krevende spørsmål har Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet invitert noen av landets fremste eksperter på sine respektive felt.

Petter Nesser skal snakke om sikkerhetsaspektet ved retur av fremmedkrigere. Hva vet vi om disse personene og hvilken fare de kan utgjøre? Hvor mange personer er det snakk om? Nesser er seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og er blant Europas fremste eksperter på jihadistiske nettverk i Vesten. Han har blant annet skrevet boken Islamist Terrorism in Europe: a History, og har i tillegg forfattet en rekke artikler som omhandler jihadisme og fremmedkrigerproblematikk.

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl skal ta for seg noen av de juridiske aspektene ved straffeforfølgelse og retur av fremmedkrigere, både menn, kvinner og barn. Hva må til for å kunne dømmes for fremmedkrigervirksomhet? Hvilke forpliktelser har Norge overfor de som sitter fanget i Syria og Irak? Høgestøl arbeider ved juridisk fakultet på UiO og har blant annet vært en av redaktørene for boken Fremmedkriger: Forebygging, straffeforfølging og rehabilitering i Skandinavia som problematiserer et bredt spekter av problemer knyttet til fremmedkrigervirksomhet.

Lars Lyster skal blant annet se vil se på rehabiliterings- og oppfølgingsproblematikk. Vil oppfølging og rehabilitering være mulig, eller blir man «tikkende bomber» av å befinne seg i ekstreme og voldsutsatte miljø? Lyster er psykolog med spesialitet innen barn, ungdom og familier og arbeider ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst). Han har erfaring fra blant annet Forsvarets stressmestringsteam med spesielt fokus rettet mot internasjonale operasjoner og personell som tjenestegjør utenlands, og er i tillegg nasjonal koordinator for RVTSenes arbeid med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Seminaret innledes av Tore Bjørgo, professor ved C-REX på UiO og en av forfatterne av rapporten Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere? – Tiltak for ivaretakelse og oppfølging.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: