Kan det finnes geografiske løsninger på løsrivelseskonflikter som befinner seg i spenningsfeltet mellom prinsippet om nasjonal selvbestemmelsesrett (som de facto statene forsvarer) og prinsippet om territoriell integritet (som forsvares av de statene som de facto statene har løsrevet seg fra)? 

Land-for-fred avtaler er forhandlede overenskomster der verdien de facto staten tillegger det territoriet som den må oppgi og freden den kan oppnå veies opp mot verdien som den internasjonalt anerkjente staten setter på det territoriet den skal få tilbakeført sammen med verdien av at det er oppnås fred. Selv om partenes vurderinger av disse forholdene i dag kanskje ikke lar seg forene med en land-for-fred avtale, er det viktig å undersøke under hvilke omstendigheter territorielle justeringer kan bidra til å skape fred. 

På seminaret vil vi se nærmere på muligheten av land-for-fred avtaler i fire fastlåste de facto stat-konflikter: Kosovo-Serbia, Nagorno-Karabakh-Aserbajdsjan, Nord-Kypros-Republikken Kypros og Abkhasia-Georgia. En slik gjennomgang er betimelig, siden det i den senere tid har skjedd viktige endringer i hvordan både forskere og stater ser på fredsavtaler som ikke bygger på territoriell integritet, men er basert på territorielle avståelser. Det internasjonale samfunn, som  tradisjonelt har hatt en sterkt konservativ holdning hva gjelder å opprettholde eksisterende grenser, ser ut til å gjennomgå dyptgripende holdningsendringer.

Eiki Berg er professor i internasjonale relasjoner ved Tartu Universitet, Estland. Han har publisert en rekke artikler om kritisk geopolitikk, territorielle spørsmål og grensepraksiser, og om ulike aspekter ved de facto stat-dynamikk.