Kvinner og barns erfaringer i den såkalte Islamske Staten (IS) og vestlige staters tilnærming til deres retur, rehabilitering og reintegrering har fått mye oppmerksomhet i det siste. Samtidig overses ofte kjønnsaspekt i disse og andre individers radikaliseringsprosesser. Det er fremdeles et åpent spørsmål akkurat hvilken betydning gender – kjønn og ‘kjønnethet’ – har for menneskers veier inn og ut av voldelig ekstremisme.

I dette seminaret diskuterer Brown dette og andre relaterte spørsmål i lys av sin forskning på rollen kjønn og gender mainstreaming kan spille både i radikaliseringsprosesser og bekjempingen av voldelig ekstremisme. Hun forklarer begrepet gendered radicalisation og hvordan dette gjør det lettere å forstå hvordan ulike faktorer spiller inn i veien inn mot voldelig ekstremisme og hvorfor dette kan være ulikt for kvinner og menn. Seminaret tar for seg både høyreekstremisme og islamistisk ekstremisme, og ser på hvordan veiene inn og ut av slike miljøer kan være sterkt ‘kjønnede’ for ulike individer. Hun argumenterer for at tiltak mot voldelig ekstremisme må ta høyde for dette ved å basere seg på lokaliserte og kjønsbaserte forståelser.

Seminaret er ledet av Eviane Leidig og er arrangert av Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Hovedtalers bio:

Kathrine Brown er forsker i islamstudier ved Univeristy of Birmingham. Hennes forskning plasserer seg i skjæringspunktet mellom religion, kjønn og voldelig ekstremisme. Brown er forfatter av boken Gender, Religion, Extremism: Finding women in anti-radicalisation (2020) og medforfatter av boken Countering Violent Extremisme: Making Gender Matter (2021). Hun har lenge jobbet som konsulent i UN Women, NATO, EU og er ofte ekspertvitne i rettsaker som omhandler kvinner og barn med tilknytting til terrorisme og voldelig ekstremisme.