Så langt ser vi en utvikling som tyder på mer variert, fleksibel eller differensiert integrasjon for europeisk utenriks-, sikkerhets-, og forsvarspolitikk. Noen prosesser er satt i gang innad i EU (PESCO, EDF) og bidrar til tettere integrasjon i hele eller deler av unionen. Andre ganger inkluderes også assosierte tredjeland, som Norge (CSDP). Men det finnes også en rekke tilfeller der prosesser blir initiert helt uavhengig av EU (EI2, E3), men som likevel bidrar til å styrke Europas globale rolle.

Hvordan kan vi forstå disse ulike prosessene? Og fører de til en svekkelse eller en styrking av EUs utenriks- sikkerhets og forsvarspolitikk?

Dette har et knippe forskere sett nærmere på i prosjektet «Balancing between integration and autonomy. Understanding the drivers and mechanisms of EU's foreign, security and defense policy (EUFLEX)». Over tre år har de undersøkt hvordan EU, medlemsstatene og assosierte stater, som Norge, balanserer mellom hensynet til å ivareta nasjonal selvbestemmelse (autonomi) på den ene siden, og lojalitet til selve EU-prosjektet i form av integrasjon og tettere samarbeid på den andre.

Seminaret 30. november markerer slutten på prosjektet og forskerne vil legge frem de viktigste funnene samt diskutere hva disse betyr for EUs integrasjon i tiden som kommer.