I dette webinaret ser vi nærmere på teknologiens rolle i voldelig ekstremisme og terrorisme. Til tross for en økende mengde bevis som tyder på at internett er en sentral tilrettelegger for voldelig ekstremisme, har forskningen på dette området sjeldent inkorporert tidligere ekstremisters erfaringer med internett. Webinaret vil belyse samspillet mellom internett og voldelig ekstremisme, spesielt rettet mot interaksjonene mellom tidligere kanadiske høyreekstremisters erfaringer online og offline, i tillegg til deres involvering i høyreekstreme bevegelser. Vi vil deretter diskutere funnene fra Global Network on Extremist and Technology nylige utgitte rapport som omfatter datakommunikasjon i ekstremisme og forskningsmiljøets engasjement for teknologibransjen. Funnene i rapporten avslører at det er stor enighet i forskningsmiljøet om at internett muliggjør støtte, oppmuntring og mobilisering til skade. Imidlertid er diskusjonen rundt teknologiens rolle i voldelig ekstremisme kompleks og omstridd.  

Webinaret arrangeres av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Lydia Khalil er forsker ved West Asia programmet tilknyttet Lowy Instituttet og leder Lowy Instituttets partnerskap med Global Network on Extremism & Technology.

Hun har lang erfaring innen policy-utforming, akademia og privat sektor og hun har rettet sin karriere mot skjæringspunktet mellom styresett, teknologi og sikkerhet. Khalil er i tillegg direktør for Arcana Partners, forskerkandidat ved Deakin Universitetets Alfred Deakin Institutt og forsker ved Center for Reseilient & Incluisve Societies. 

Khalil har bakgrunn innen politikk, internasjonale relasjoner og sikkerhet, med hovedfokus på USAs nasjonale sikkerhetspolitikk, politikk i Midtøsten, kontraterror og etterretning. Hun har tidligere erfaring som forsker ved Council on Foreign Relations i New York, hvor hun analyserte trender innen politikk og sikkerhet i Midøsten. Hun har også jobbet som politisk rådgiver for det amerikanske forsvarsdepartementet i Irak og som forsker ved Australian Stratgeic Policy Institute og Macquarie Universitetet, med spesialisering innen etterretning, nasjonal sikkerhet og cyber. 

Khalil har omfattende erfaring innen nasjonal sikkerhet og rettshåndhevelse, som seniorrådgiver for Boston Police Department. Hun har i tillegg jobbet som analytiker innen kontraterror for New York Police Department. Khalil er en hyppig mediekommentator og har publisert mye om sine ekspertiseområder. Hun har en bachelorgrad i internasjonale relasjoner fra Boston College og en mastergrad i internasjonal sikkerhet fra Georgetown universitetet. 

Ryan Scrivens er universitetslektor ved School of Criminal Justice, Michigan University. 

Han er i tillegg assisterende direktør/visedirektør/underdirektør ved International CyberCrime Research Center i tilknytning Simon Fraser Universitetet og stipendiat ved VOX-Pol Network of Excellence. Scrivens jobber med tverrfaglig forskning med søkelys på lokal, nasjonal og internasjonal terrorisme, voldelig ekstremisme og hatefulle ytringer på internett.

Forskningen hans er finansiert av Public Safety Canada, Canadian Network for Research on Terrorism, Security and Society og VOX-pol og han har presentert sine forskningsfunn både for Storbritannias innenriksdepartement, Totalförsvarets forskningsinstitutt (FOI) og FN.

Vivek Venkatesh er doktorgradsstipendiat og forsker på samfunnets motstandskraft og toleranse mot hat gjennom en resolutt pedagogisk tilnærming.

  Venkatesh er medleder i UNESCOs Prevention of Radicalisation and Violent Extremism (UNESCO-PREV), leder for UNESCOs nettverk i Canada og direktør for Center for Study of Learning and Performance (CSLP) ved Concordia Universitetet i Montreal, hvor han i tillegg er professor i inkluderende praksis i billedkunst ved fakultetet for kunst. Venkathes sitt arbeid for å fremme toleranse og ikkevold tar ulike former, herunder gjennom digitale kurs, multimediaportaler, læreplaner, spillefilmer, dokumentarer og musikk.

Han har blitt tildelt nærmere 7 millioner dollar (CAD) i ekstern finansiering, publisert en rekke vitenskapelige artikler og fremført på festivaler, kunstinstallasjoner og konsertarrangementer.