Ulovlig, urapportert og uregulert fiske (IUU) er en nøkkelutfordring for bærekraftig styring av havene. Denne praksisen er koblet til overfiske og mindre fiskebestand. Ifølge FNs bærekraftsmål nummer 14.4 var det nødvendig å få satt en stopper for denne typen fiske alt i 2020. Men fortsatt er det estimert at praksisen står for hele en femtedel av villfiskfangst globalt, og til og med mer i enkelte regioner. I 2001 etablerte FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) en internasjonal handlingsplan som fortsatt gir retningslinjene for å demme opp for IUU-fiske. Likevel hviler iverksettingen av disse i stor grad på kapasiteten stater har til å overvåke og kontrollere fartøyer som seiler under deres flagg, fiske i egne havområder og trafikk i egne havner.

Gitt at fiske også er en grensekryssende aktivitet, krever det å stoppe IUU-fiske også internasjonalt samarbeid på både regionalt og globalt nivå. Dette for å utveksle informasjon og koordinere tiltak. IUU-regimet står derfor overfor et implementeringsgap som fordrer svar på tvers av styringsnivåer. I løpet av de siste tiårene har nye instrumenter blitt oppfunnet og koalisjoner av aktører har oppstått i et forsøk på å lukke dette gapet, men problemet er fortsatt stort. P

På dette seminaret ser vi på hvilke fremskritt som har blitt gjort av stater, regionale organisasjoner og deres internasjonale partnere for å redusere IUU-fiske. Vi diskuterer hvilke tiltak som har lyktes best så langt, samt hovedutfordringene i innsatsen og hva som kan gjøres annerledes. Vi spør også hvilke av Norges erfaringer med håndtering av fiske som er nyttige for å hanskes med disse utfordringene.

Flere bidragsytere vil annonseres fortløpende.

Seminaret vil også bli strømmet på NUPI's YouTube-kanal (ingen påmelding kreves).