Hopp til innhold
NUPI skole

Russland og Eurasia

Russland er det mest sentrale landet i Eurasia.

Sentrale temaer i NUPIs forskning på Russland og Eurasia er russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Energipolitikk og økonomi er også viktig, på grunn av Russlands rolle som en stor produsent av olje og gass. Etnisitet, nasjonsbygging, nasjonalisme og nasjonale identiteter, samt demokrati og menneskerettigheter er også prioriterte forskningsfelt.
Publikasjoner
 • Russland og Eurasia
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Political Priorities and Economic Interests in Russian-Latvian Relations

The paper focuses on interaction of political and economic aspects in Russian-Latvian relations. During the most of the 1990´s, the relationship was dominated by the «conflict manifestation,» which could be witnessed during the protracted Russian troop withdrawal and mutually irreconcilable positioning over NATO expansion and status of Russian-speaking population. However, in the context of EU enlargement and «economisation» of Russian foreign policy, economic factors may play an increasingly important role in Russian-Latvian relations. It is possible to discover a complex web of links and economic interdependence between economic actors in both Russia and Latvia. This especially refers to transit as Latvian ports remain among the major routes of Russian exports, primarily oil, to Western Europe. Yet, certain interests of particular economic groups in Russia as well as economic and political priorities of Russian government generally, in the region and domestically will have influence, not necessarily favourable, on further development of this economic interdependence.

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Russland og Eurasia
 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Russland og Eurasia
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Keeping the peace together? Joint Russian-Western peace operations in the Commonwealth of Independent States

The purpose of this report is to discuss the conditions for future multinational peace operations in the Commonwealth of Independent States, including both Russian and Western forces. The aim and scope of this study are based on a positive attitude to challenges in general, in other words, a will to see opportunities and solutions instead of obstacles and insolvable problems. Problem: What are the possible options for multinational peace operations including Russian and Western forces in the Commonwealth of Independent States? I will focus on investigating possibilities for CPOs in the CIS area. Content: The report will consist of an initial discussion focusing on various Russian approaches that influence thinking on combined peace operations. The focus on Russia is an inevitable consequence of my West/NATO origin, but in order to give a more balanced view of the problem it will also be necessary to look at some other factors influencing this potential co-operation. Further, I will discuss three generic options for combined peace operations in the Commonwealth of Independent States. The main goal of this study is a detailed discussion of various possible scenarios for future Russian-Western co-operation in the field of peace-keeping on the territory of the former Soviet Union. In order to place the topic in a proper context the author takes a closer look at various political, mental, historical and not least purely technical determinants limiting the potential scope of the joint peace-keeping. The study contains a detailed analysis of international (UN), Western (NATO, Canada) and Russian peace-keeping terminology. It also discusses the importance and relevance of various international frameworks determining the field, the scope and the geographical dimension of the potential Russian-Western co-operation, as well as the practical experience from the joint peace-keeping missions in the former Yugoslavia. The study gives a good insight in the history and practice of joint Russian-Western peacekeeping efforts. It also outlines and analyses various practical and political challenges linked with development of this relatively new and still challenging field of co-operation between Russia and the West. As such, it is relevant for both theoreticians of peace-keeping and for those who work with peace-keeping in the field.

 • Russland og Eurasia
 • Fredsoperasjoner
 • EU
 • Russland og Eurasia
 • Fredsoperasjoner
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Selvforståelse og rolleforventning under ulike regimer : en studie av den russiske intelligentsiaens før og etter kommunismens fall sett i lys av...

Denne studien undersøker rollemønstre og selvforståelse som intellektuelle utvikler under henholdsvis et totalitært og et demokratisk regime. Mer bestemt rettes søkelyset mot den intellektuelle forstått som en samfunnskritiker, en som bidrar til dannelsen av en kritisk og våken offentlig sfære. Sentralt for studien er videre hvordan en gradvis overgang fra et totalitært til et demokratisk regime stiller de intellektuelle overfor nye og ukjente problemer med hensyn til å bli hørt og kunne delta i den offentlige debatt. Dette forholdet har berørt mange av de intellektuelle som var underlagt et kommunistisk system i Sovjetunionen og Øst-Europa. Her drøftes og analyseres hvordan den russiske intelligentsiaen har blitt konfrontert med demokratiets inntreden etter over 70 år med en sterk undertrykking av det frie ord og det sivile samfunn. Studien av intelligentsiaens skjebne gjøres med utgangspunkt i Zygmunt Baumans og Pierre Bourdieus kultursosiologi. Baumans bidrag er konsentrert om hans forståelse av det han definerer som en moderne (Sovjetunionen) og postmoderne (Russland etter 1991) samfunnstilstand og på hvilken måte disse tilstandene definerer intellektuelles roller og selvforståelse. Fra Bourdieu anvendes hans innsikter om intellektuelle som besittere av kulturell kapital og deres posisjon innenfor det han definerer som det sosiale rom. En av studiens hovedkonklusjoner er at sovjetregimet formet en selvforståelse og rolleforventning hos intelligentsiaen som la grunnlag for dens identitetskrise etter 1991.

 • Russland og Eurasia
 • Styring
 • Russland og Eurasia
 • Styring
Publikasjoner
 • Russland og Eurasia
 • Styring
721 - 725 av 725 oppføringer