Hopp til innhold
NUPI skole

Afrika

NUPIs forskning på Afrika er mangfoldig. Spørsmål knyttet til sosial og økonomisk utvikling står sentralt.

Dette omfatter grunnleggende spørsmål om betingelsene for statsdannelse og demokrati, og konkrete studier av enkeltland og områder. Hvordan land på vei ut av konflikter kan unngå tilbakefall, og hvilken rolle internasjonale fredsoperasjoner spiller i slike sammenhenger, er også viktige temaer i NUPIs forskning. Her er særlig FNs og den Afrikanske Unions roller i Afrika viktig.
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Peace Operations in Africa: the Next Decade

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

A Childhood Lost? The Challenges of Successful Disarmament, Demobilisation and Reintegration of Child Soldiers: The Case of West Africa

[Abstract] After a conflict ends, there is a need to disarm, demobilise and reintegrate child soldiers into society. This report examines the challenges of achieving successful disarmament, demobilisation and reintegration (DDR) of child soldiers, with reference to DDR processes in West Africa, and suggests how such problems can be overcome. The challenges posed by the DDR of child soldiers in West Africa are vast and complex. The disarmament and demobilisation phase involves a dilemma between the need to include as many child soldiers as possible in the DDR process (many whom do not carry weapons), with an often- conflicting need to collect as many weapons as possible. In the reintegration phase of DDR come the challenges of rehabilitating former child soldiers, both physically and psychologically; the difficulties of reuniting child soldiers with their families; and the difficulties of creating viable opportunities for demobilised child soldiers in a post-conflict society. It is argued that DDR can succeed only if it addresses the needs of all child soldiers, including those who circumvent the official process, child soldiers who demobilise as adults, and girl soldiers. Moreover, DDR has to address the broader regional implications of conflict; it should take local circumstances into consideration; be carried out within the context of wider post-conflict reconstruction and peace-building; and must address the needs of the entire community into which the former child soldier is to be reintegrated.

 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Internasjonal valgobservasjon i Afrika sør for Sahara : fødselshjelp for folkestyret eller hyllest til papirdemokratiet?

Internasjonal valgobservasjon har siden inngangen til 90-tallet vært å regne for en industri i voldsom vekst. Denne utviklingen har hatt sammenheng med demokratikravene som vestlige givere innførte overfor utviklingslandene i kjølvannet av kommunismens fall i 1989. Til tross for det store antallet internasjonale observasjonsoppdrag det siste tiåret har dette feltet hittil vært lite kartlagt rent forskningsmessig, selv om en rekke empiriske kritikker har beskyldt de internasjonale organisasjonenes observasjonspraksis for å mangle nødvendig kvalitetssikring. Denne rapporten søker å bidra til en bredere og mer systematisk kartlegging av den internasjonale observasjonspraksisen i Afrika sør for Sahara på 90-tallet. Spørsmålet som danner utgangspunktet for rapporten er følgende: I hvilken grad kan man si at internasjonale observasjonsoppdrag i Afrika sør for Sahara, har vært gjennomført i tråd med internasjonale organisasjoners uttalte målsetninger på feltet? Spørsmålet knytter seg altså til internasjonale organisasjoners måloppnåelse i forbindelse med internasjonale observasjonsoppdrag. Gitt mangelen på en teoretisk utforskning av valgobservasjonsfeltet har dette forskningsarbeidet hatt et todelt mål. Det første målet har vært å forsøke å bidra til å etablere ny teori på et uutforsket felt. Det andre målet har vært å gjennomføre en empirisk analyse av fire konkrete observasjonsoppdrag, og gjennom denne avdekke om kritikken som har kommet mot enkeltstående oppdrag også vil være representativ for et bredere empirisk materiale. Mye av kritikken mot observasjonspraksisen det siste tiåret har dreid seg om mangelen på en felles standard for bedømmelsen av flerpartivalg. Det teoretiske rammeverket som utvikles i rapporten er et forsøk på å bøte på denne situasjonen. I tillegg inkluderer rammeverket et sett av egenskaper ved internasjonal valgobservasjon som anses som særlig sentralt for å sikre at observatørene faktisk får innhentet informasjon om forholdene i valgstandarden. Til sammen utgjør komponentene i rammeverket det man kan kalle en idealmodell for internasjonale observasjonsoppdrag. Selv om konklusjonen på den empiriske analysen er at måloppnåelsen til aktørene som granskes (FN, EU, Samveldet og Carter-senteret) generelt sett har vært svak, avdekker den også at det finnes visse unntak. Særlig har Carter-senteret vist at de er i stand til å kvalitetssikre et observasjonsoppdrag i relativt høy grad. Hva er så mulige årsaker til at de mer politiske aktørene har lavere grad av måloppnåelse? Kapittelet etter hovedanalysen trekker frem et mulig forklaringsperspektiv. Her pekes det på betydningen av det man kan kalle ‘konkurrerende agendaer’ i internasjonal politikk. Denne forklaringsmodellen legger til grunn at en kvalitetssikring av observasjonspraksisen ikke nødvendigvis er en førsteprioritet for de internasjonale organisasjonene i tilfeller der de har andre politiske og økonomiske agendaer, som går på tvers av den internasjonale demokratiseringsagendaen.

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Styring
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Family-controlled Child Labor in Sub-Saharan Africa - A Survey of Research

The paper presents and analyzes recent research into child labor problems in Africa, mainly made by economists and social anthropologists. It focuses on the labor performed in African households and controlled by the family.

 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

An Essay on Child Labor in Sub-Saharan Africa - A Bargaining Approach

The separation of children from their families have a large number of social and economic aspects. At least the economic aspects are under-researched. At the point of transition of leaving their families somehow the children have to be considered as separate decisionmakers. This is the perspective I adopt in this essay. The question raised is whether poverty, changes in social norms or external shocks to the family system such as the AIDS epidemic, lead the children to prematurely fend for themselves in the context of Sub-Saharan Africa.

 • Afrika
 • Afrika
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Patterns of Trade and Foreign Direct Investment in Africa : A simple test of the new trade theory with multinationals

In this study, we present an empirical survey of the patterns of trade and FDI in Africa based on a sample of 28 countries and their transactions with the OECD countries. These patterns are used to test whether the predictions of the new trade theory with multinationals as described by Markusen and Venables (1995,1998) fit the development in Africa. The theory states that multinational production will gradually outgrow trade as countries converge in terms of income, yet our econometric study gives only week evidence supporting such a pattern. Alternative explanations are also investigated,and it is shown that trade barriers, geographical distance, income per capita and access to ocean explain much of the variation in trade and FDI in Africa.

 • Handel
 • Afrika
 • Handel
 • Afrika
591 - 596 av 596 oppføringer