Er norsk petroleumssektor godt nok rustet mot cyberangrep?

Tir 27 feb. 2018
Tid: 13:00 Sted: NUPI Språk: Norsk Ledige plasser: 33
Legg i kalender 18-02-27 13:00 18-02-27 15:00 38 Er norsk petroleumssektor godt nok rustet mot cyberangrep? Arrangementet presenterer funnene fra prosjektet «Cybervåpen i internasjonal politikk» som har hatt som mål å kartlegge trusselbildet og den historiske bruken av digitale våpen mot kritisk infrastruktur, og utfordringene i å sikre kritisk nasjonal infrastruktur i Norge. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Arrangementet presenterer funnene fra prosjektet «Cybervåpen i internasjonal politikk» som har hatt som mål å kartlegge trusselbildet og den historiske bruken av digitale våpen mot kritisk infrastruktur, og utfordringene i å sikre kritisk nasjonal infrastruktur i Norge.

Bruken av digitale våpen er et voksende globalt problem. Samfunnet blir stadig mer digitalisert – og dermed også mer sårbart for angrep. Disse sårbarhetene utnyttes i økende grad av stater og andre internasjonale aktører: det stjeles informasjon og det utføres sabotasje.

Politisk motiverte digitale angrep mot infrastruktur i petroleumssektoren er en slik trussel, men den har i stor grad har vært oversett blant politikere og næringslivsledere i Norge. Norges olje- og gassleveranser til Europa kan – i en internasjonal krisesituasjon – bli utsatt for angrep som er av en helt annen størrelse enn de digitale angrepene som offentlig og privat sektor opplever daglig. Slike angrep kan ha som formål å stanse eller forpurre den fysiske leveransen av olje og gass, og vil dermed ha direkte konsekvenser utenfor det digitale domenet. Dette vil kunne ha både økonomiske, sikkerhetspolitiske og miljømessige implikasjoner.

Digitale sabotasjeangrep mot kritisk infrastruktur er sjeldne, men sees stadig oftere i forbindelse med internasjonale kriser og konflikter. Risikoen for cyberangrep må derfor vurderes med utgangspunkt i dagens sikkerhetspolitiske bilde, med særlig vekt på den geopolitiske utviklingen vi ser i Europa. Som følge av den utstrakte digitaliseringen av fysisk infrastruktur og en pågående trend der flere stater utvikler evne til å gjennomføre offensive cyberoperasjoner, er det grunn til å anta at denne trusselen øker, heller enn minsker i årene fremover.

Er Norge godt nok sikret for et slikt sabotasjeangrep? Dette skal diskuteres 27. februar, og arrangementet presenterer prosjektet «Digitale Sabotasjeangrep mot Norsk Petroleumssektor (DISP)» der NUPI-forsker Lilly Pijnenburg Muller har vært prosjektleder. Hun vil innlede diskusjonen med hovedfunn fra prosjektet, som i tillegg til å kartlegge trusselbildet også har sett på problematikk og uklarheter i ansvarsfordelingen ved håndtering av slike angrep.

Med seg har hun tre eksperter på området som skal diskutere ulike problemstillinger som:

  • Er vi forberedt på et digitalt angrep mot norsk petroleumssektor?
  • Kjenner vi våre egne sårbarheter?
  • Under hvilke omstendigheter kan vi forvente å bli rammet av cyberangrep?
  • Hvordan er ansvaret fordelt mellom privat og offentlig sektor i forsvaret av digital kritisk infrastruktur i petroleumssektoren?

Panelet består av:

  • Are Jacobsen, Gassco
  • Asbjørn Ueland, Petroleumstilsynet
  • Hans Christian Pretorius, Norges nasjonale cybersenter - NorCERT, Nasjonal sikkerhetsmyndighet - NSM

Ordstyrer er seniorrådgiver på NUPI Karsten Friis. Martin Kjellsen fra Justis- og beredskapsdepartementet skal også bidra med et innlegg før paneldiskusjonen.

Første del av arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouYube-kanal: