Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Publisert: 21. mai 2015

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende miljø for forskning på internasjonale spørsmål innen områder av særlig relevans for norsk utenrikspolitikk. 

Vi kommuniserer forskningsbasert kunnskap både til den norske allmennheten og til et bredere internasjonalt publikum, med mål om å levere kvalitet, relevans og troverdighet i alt vi gjør.

NUPIs forskning og ekspertise består av tre hovedområder; sikkerhet og risiko, vekst og utvikling og internasjonal orden og styring.

Sikkerhet og risiko dekker tradisjonell sikkerhets- og forsvarspolitikk og fredsoperasjoner, men også andre sikkerhets- og risikospørsmål som har vokst frem i kjølvannet av økte norske investeringer, reising og tilstedeværelse i utlandet. Vekst og utvikling handler om fremvoksende stormakter, internasjonal økonomi og tradisjonelle utviklingsspørsmål. Internasjonal orden og styring dekker det multilaterale systemet, regionale organisasjoner og hvordan diplomatiet som institusjon fungerer og utvikler seg.

NUPI driver grunnforskning så vel som anvendt forskning og rådgivningstjenester. All kunnskap vi fremskaffer er forskningsbasert. Et sentralt prinsipp for NUPI er tverrfaglig samarbeid, både innad på instituttet og med andre institusjoner i Norge og i utlandet. Vi skal være relevante både for fagfolk innen internasjonal politikk og for allmennheten i Norge. NUPI-forskere deltar aktivt i offentlig debatt innenfor sine fagfelt og opptrer ofte i mediene.

NUPI ble opprettet av Stortinget i 1959. Instituttet er et statlig organ underlagt Kunnskapsdepartementet, men arbeider faglig og politisk uavhengig. Våre viktigste finansieringskilder er Norges forskningsråd, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet. Øvrige oppdragsgivere er private selskaper og internasjonale organisasjoner, som EU.

NUPIs direktør er Ulf Sverdrup og styreleder er Kate Hansen Bundt.