Kari M. Osland

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

Kari M. Osland har forsket på internasjonal bistand til politireform, inkludert reform av sikkerhetssektoren, fredsoperasjoner, freds- og statsbygging, politisk analyse av Balkan, krigsforbrytelser (spesielt folkemord og spørsmål relatert til internasjonale straffedomstoler) og komparativ metode.  

Osland har erfaring fra feltarbeid på Balkan (omkring 30 feltarbeidsreiser), Afghanistan og Sudan. Hun forsvarte doktorgradsavhandlingen sin, Much Ado About Nothing? The Impact of International Assistance to Post-Conflict Police Reform in Afghanistan, Bosnia & Herzegovina, Kosovo, Serbia and South Sudan. A Comparative Case Study and Developing a Model for Evaluating Democratic Policing, i mai 2014. Osland leder forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling ved NUPI.