Foto: NTB Scanpix NTB Scanpix
Forskningsprosjekt

Consequences of Investments for National Security (COINS)

2019 - 2023 (Pågående)

Hvordan kan liberale åpne samfunn høste fordelene av åpne økonomier, samtidig som de beskytter sine legitime sikkerhetsinteresser? I prosjektet «Consequences of Investments for National Security» undersøker vi hvordan liberale økonomier kan tiltrekke utenlandske investeringer, og samtidig redusere og håndtere risikoen forbundet med slike investeringer.

Det er velkjent at utenlandske oppkjøp og investeringer kan ha positive økonomiske effekter i vertslandet - de kan bidra til overføring av kunnskap og ny teknologi, innovasjon, økt produktivitet, jobbskaping og økte skatteinntekter.

Noen utenlandske investeringer kan imidlertid skade samfunnsmessig eller nasjonal sikkerhet, spesielt hvis de er relatert til kritisk infrastruktur, skaper usunn avhengighet eller gir utenforstående aktører uønsket tilgang til sensitiv informasjon etc. Politisk oppmerksomhet omkring utenlandske investeringer har økt de seneste årene, dels som følge av økte sårbarheter i samfunn knyttet til digitalisering, og dels som et resultat av endringer i investeringsstrømmer, hvor Kina, Russland og Gulfstatene er blitt større aktører.

I dette prosjektet vil forskere fra NUPI og Universitetet i Oslo, (Juridisk fakultet), sammen med en gruppe internasjonale partnere, bruke innsikter fra statsvitenskap, jus og økonomi for å utvikle en bredere forståelse av forholdet mellom fordelene ved utenlandske investeringer og hvordan man best beskytter nasjonal sikkerhet.

I COINS vil vi blant annet:

  • Se nærmere på hvordan, under hvilke betingelser, og i hvilken grad utenlandske investeringer representerer en sikkerhetsutfordring, og hvordan man best skal forstå, vurdere, måle, redusere og håndtere risiki.
  • Utvikle et nytt datasett som gjør at vi bedre kan forstå omfanget og utviklingen av utenlandske investeringer.
  • Gjennomføre en internasjonal komparativ studie av hvordan ulike land tolker og vurderer risiko og hvordan de har utformet juridiske og politiske instrumenter for å redusere slike risiki. Her vil vi også vurdere noen av de mulighetene og begrensningene som ligger i nærmere europeisk samarbeid på dette området.

Den overordnede ambisjonen med prosjektet er å øke forståelsen vår for risikoen forbundet med utenlandske investeringer, teoretisk, konseptuelt og empirisk, samt å produsere forskningsbasert kunnskap som kan bidra til å støtte beslutningsprosesser for å redusere slike risikoer på best mulig måte.

Se Morten S. Andersen, Hege Medin and Ulf Sverdrup (NUPI) snakke om kinsesiske investeringer i Nord-Europa, i deres presentasjon av COINS-prosjektet på det andre webinaret i serien "China-Europe research highlights" fra China in Europe Research Network (CHERN):

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd under programmet SAMRISK

Nyheter