Forskningsprosjekt

EU security and third countries: EU, UK and Norway

2017 - 2018 (Avsluttet)

I dette prosjektet skal NUPI i samarbeid med andre ledende europeiske eksperter kartlegge og analysere pågående utviklinger i EU innen utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Målet med prosjektet er å bidra til økt forståelse for disse utviklingene, og å undersøke potensialet for at tredjeland i større grad kan involveres. Mer spesifikt ønsker vi å etablere politiske og juridiske begrensninger, samt muligheter knyttet til samarbeid mellom EU og tredjeland på feltet. Vi vil undersøke både formelle og uformelle samarbeidsformer, i tillegg til kostnadene og fordelene et slikt samarbeid med Norge (og andre tredjepartsland) vil ha for EU. I denne sammenheng vil det bli lagt vekt på diskusjonen om et potensielt sikkerhetssamarbeid mellom Storbritannia og EU, og mulige implikasjoner dette vil ha for Norge.

Finansieringskilde

Norwegian Ministry of Foreign Affairs/Utenriksdepartementet