Foto: Jechstra/Creative Commons/CC BY-NC-ND 2.0
Research Project

Great Powers and Arctic Politics (GPARC)

2017 - 2020 (Avsluttet)

GPARC analyser hvordan stormakter (USA, Russland og Kina) forholder seg til maritim politikk i Arktis.

GPARC analyserer 1) hvilken rolle nasjonale nettverk spiller i utformingen av policy-preferanser og 2) hvordan multilaterale vurderinger og beslutninger påvirker disse nasjonale preferansene og nettverkene. Vi ser med andre ord på to policyretninger - fra nasjonale nettverk og utover til internasjonale organisasjoner/møteplasser hvor maritim Arktis-politikk diskuteres, og  fra Arktisk Råd til nasjonale nettverk i Washington, Moskva og Beijing.

Prosjektet ledes av Elana Wilson Rowe og Helge Blakkisrud. For oppdateringer, se den engelske versjonen av nettsiden.

/////

Se alle panelene fra prosjektets sluttkonferanse: Russlandskonferansen 2020 - Kald fred i Arktis?Chinese Activities in the Arctic: The Regional Perceptions

Policy-note og arrangement på Stimson Center, 19. juni 2018

Ny runde om havretten

Kronikk av Alf Håkon Hoel, Framsenteret, september 2018

/////

Finansieringskilde

The Ministry of Foreign Affairs

Program

Arktis2030

Nyheter